Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / Διαγωνισμός για συντονισμό και διαχείριση της πράξης περί οργάνωσης επιχειρήσεων ΑΠΕ

Διαγωνισμός για συντονισμό και διαχείριση της πράξης περί οργάνωσης επιχειρήσεων ΑΠΕ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών Παραγωγών (ΠΟΣΠΗΕΦ) προκηρύσσει νέο συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του υποέργου1 «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης και επιλογής εκπαιδευομένων» της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5035152. Η εν λόγω πράξη είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός της προς υπογραφή σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.742,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό των 65.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019 ΣΕ17510002).

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. Σα Ε1751). Η  σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Μαΐου 2021, ώρα  11.0 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών ({ΠΟΣΠΗΕΦ), επί της οδού Εγνατίας 37, 2ος όροφος, 54625 Θεσσαλονίκη, στις 20 Μαΐου 2021, ώρα 11:00 π.μ. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Η προσφορά των Οικονομικών Φορέων έχει ισχύ έξι (6) μηνών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο τεύχος διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής απόφασης.

Επισυνάπτεται η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 219_27_04_2021/27.04.2021 απόφαση για την διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, συνοδευόμενο από το τεύχος διακήρυξης μετά των σχετικών παραρτημάτων. Δείτε εδώ: 2021_04_27 Συνοπτικός διαγωνισμός_ ADA

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.