Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΠΗΕΦ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΤΜΕΑΡ .

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΠΗΕΦ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΤΜΕΑΡ .

                                                                             ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αρ. Πρωτ/λου 24_5/2019

Ημερ/νία 20/5/2019

 

Προς:    Πρόεδρο ΡΑΕ κο Μπουλαξή

Κοιν:      Υπουργό ΠΕΝ κο Σταθάκη

 

Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κο Βερροιόπουλο

Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλο ΔΑΠΕΕΠ κο Φιλίππου

 

 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018.

 

Αξιότιμε κε Μπουλαξή,

 

Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση θα αναφερθούμε σε δύο σημεία:

 

  • Την παράγραφο Η του αρ.31 η οποία αναφέρει :

 

«Η.       Η παράγραφος 2 του Άρθρου 31 τροποποιείται ως εξής:

«2.           Η εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρου 24 και 25 του παρόντος Κώδικα άρ- χεται την 1.4.2019. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα και μέχρι τις 31.3.2019 η εκκαθάριση και ο διακανονισμός του ΕΤΜΕΑΡ και της χρέωσης βάσει ΜΜΚΘΣΣ διε- νεργούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 7 του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του ΚΔΕΣΜΗΕ, και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 287 του ΚΔΕΣΜΗΕ αντίστοιχα

 

Στην ανωτέρω πρόταση τροποποίησης της παρ. 2 του αρ.31, από την στιγμή που πλέον αναφέρεται στο ΕΤΜΕΑΡ,  θα πρέπει να προστεθεί και το αρ.293 του ΚΔΕΣΜΗΕ του οποίου η παρ. 10 αναφέρει τις σχετικές υποχρεώσεις καταβολής του ΕΤΜΕΑΡ από τους Προμηθευτές. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει η ακόλουθη διατύπωση :

 

««Η.       Η παράγραφος 2 του Άρθρου 31 τροποποιείται ως εξής:

«2.           Η εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρου 24 και 25 του παρόντος Κώδικα άρ- χεται την 1.4.2019. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα και μέχρι τις 31.3.2019 η εκκαθάριση και ο διακανονισμός του ΕΤΜΕΑΡ και της χρέωσης βάσει ΜΜΚΘΣΣ διε- νεργούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 7 του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του ΚΔΕΣΜΗΕ, και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 287 και 293 του ΚΔΕΣΜΗΕ αντίστοιχα.»

 

  • Σχετικά με την τροποποίηση του αρ. 24 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ θεωρούμε ότι η παρούσα πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ είναι ελλιπής, ενώ δεν είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις για την διασφάλιση των οικονομικών υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων έναντι του ΔΑΠΕΕΠ, κατ΄ επέκταση του ΕΛΑΠΕ και των παραγωγών ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ.

 

Στον Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ Κεφ. 8 Διαχείριση Κινδύνου Συναλλαγών υπήρχαν οι ακόλουθες προβλέψεις από 18/6/2018:

 

Aρ 28  Παροχή Εγγυήσεων

 

« ΠΑΡ 1. Κάθε συμμετέχων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που είναι υπόχρεος καταβολής προσαύξησης ή τέλους του οποίου την τιμολόγηση και το διακανονισμό των συναλλαγών αναλαμβάνει ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, οφείλει να προσκομίζει εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν π ροσκομίσει εμπρόθεσμα τις εγγυήσεις του παρόντος Άρθρου, ο ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ενημερώνει αμελλητί τη ΡΑΕ προκειμένου αυτή να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες…

 

ΠΑΡ 3. Στο Παράρτημα ΙΙ προσδιορίζεται η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους του ποσού των οφειλόμενων εγγυήσεων βάσει Πίνακα Ποσών Εγγύησης. Τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγγύησης δύναται να αναπροσαρμόζονται πριν από το ημερολογιακό έτος για το οποίο θα εφαρμοσθούν. Ο Πίνακας Ποσών Εγγύησης προτείνεται από το Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το ύψος των παρεχομένων εγγυήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των Ελάχιστων Εγγυήσεων, όπως αυτές ορίζονται στον παραπάνω Πίνακα..».

 

Παράρτημα ΙΙ Υπολογισμός Ύψους Εγγυήσεων

 

Αρ. ΙΙ1 Πίνακας Ποσών Εγγύησης

 

«Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους Ν και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλους του έτους αυτού, ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, μετά από έγκριση της ΡΑΕ, ανακοινώνει τον Πίνακα Ποσών Εγγύησης. Τα στοιχεία του Πίνακα αυτού χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης για τους υπολογισμούς που εκτελεί κατά τη διάρκεια του έτους Ν+1 με σκοπό τον καθορισμό του ύψους των εγγυήσεων στο πλαίσιο των οικονομικών εκκαθαρίσεων που διενεργεί.»

 

 

Αρ. ΙΙ3 Ελάχιστη Εγγυήση Συμμετέχοντος

 

«Όλοι οι Συμμετέχοντες που είναι υπόχρεοι καταβολής πληρωμών στο πλαίσιο των οικονομικών εκκαθαρίσεων που διενεργεί ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, υποχρεούνται, για κάθε μια προσαύξηση ή τέλος Λ, να έχουν καταθέσει και εγγυήσεις ύψους τουλάχιστον ίσου με την αντίστοιχη Ελάχιστη Εγγύηση της προσαύξησης ή τέλους Λ όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης.»

 

Αρ. ΙΙ5 Παρεκκλίσεις Πρώτης Εφαρμογής

«Ειδικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος Παραρτήματος, δύναται, με απόφαση της ΡΑΕ, να ορίζεται διαφορετική περίοδος Τα για τον υπολογισμό του Συντελεστή Οικονομικού Κινδύνου των υπόχρεων Συμμετεχόντων κατά την §II.1.1, να λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές χρονικές περίοδοι για τον υπολογισμό του ύψους των εγυήσεων κατά την §II.2, και να ορίζεται διαφορετική διάρκεια ισχύος (Περίοδος Κάλυψης) των εγγυήσεων αυτών, η οποία όμως δεν υπερβαίνει την 1η Απρίλιου 2019.» 

Από την έκδοση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και ως την δημοσίευση του ν.4585, δεν υπήρξε καμία έγκριση από την ΡΑΕ για τον Πίνακα Ποσών Εγγύησης ούτε στην βάση του Αρ. ΙΙ5 Παρεκκλίσεις Πρώτης Εφαρμογής αλλά ούτε και  στην βάση του Αρ. ΙΙ1 Πίνακας Ποσών Εγγύησης. Παράλληλα. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν ο ΔΑΠΕΕΠ με βάση την παρ.3 του αρ. 28 απέστειλε την πρόταση του για τον Πίνακα Ποσών Εγγύησης, σε κάθε περίπτωση στο κείμενο της διαβούλευσης δεν υπάρχει κάποια σχετική αναφορά.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για το χρονικό διάστημα, από την έκδοση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ 18/6/2018 και ως τον ν.4585 24/12/2018, ο ΔΑΠΕΕΠ δεν είχε καμία εγγύηση για τις προσαυξήσεις ή τα τέλη τα οποία τιμολογούσε απευθείας στους Προμηθευτές (π.χ Χρέωση Προμηθευτών, ΜΜΚΘΣΣ και Τέλος Λιγνίτη). Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν η ανωτέρω ιδιαίτερα σημαντική παράληψη ήταν αποτέλεσμα ολιγωρίας ή σχετίζεται, ειδικά για την Χρέωση Προμηθευτών, με τις προβλέψεις του ν.4549 14/6/2018 αρ. 40 όπου προέβλεπε :

«…Ειδικότερα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ει- δικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμέ- νου Συστήματος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδε- δεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύ- ου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κώδικα Συ- ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας…»

Σε συνέχεια με το Αρ 4 παρ 10 του ν.4585 24/12/2018, δηλαδή μια εβδομάδα πριν την λήξη της προθεσμίας του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την έγκριση του Πίνακα Ποσών Εγγύησης, προβλέφθηκε η έκδοση Υ.Α σχετικά με το είδος, τον τρόπο παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ.

«10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και Κάθε άλλο ειδικότερο  θέμα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εισήγησης της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.»

Συνέπεια όλων των ανωτέρω είναι ότι παρότι στον Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ υπήρχαν οι προβλέψεις για τις εξασφαλίσεις του ΕΛΑΠΕ έναντι των Προμηθευτών αυτές δεν έχουν ενεργοποιηθεί κατόπιν 11 μηνών ισχύος του εν λόγω Κώδικα. Στο παρόν αφενός μεν δεν είχε εγκριθεί κανένας Πίνακας Ποσών Εγγύησης για την διασφάλιση του ΕΛΑΠΕ, αφετέρου δε οι προβλέψεις του αρ. 28 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναστέλλονται ως την έκδοση της ανωτέρω Υ.Α.

Στη συνέχεια στο κείμενο της 2ης Μεταμνημονιακής Αξιολόγησης υπάρχει σχετική αναφορά για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του ΔΑΠΕΕΠ από τους Προμηθευτές, όπου αναφέρει:

Enhanced Surveillance Report Greece, February 2019

6.2.2.  Network industries (energy, water, transport and logistics)

Energy

The  Renewable  Energy  Sources  (RES)  account  has  maintained  a  strong  surplus,  helped  by sustained high Emission Trading Scheme carbon prices. Greece has committed to increasing the share that from 60% to 65% the amount of total ETS revenues that will contribute towards the RES account. However, there are concerns expressed by many stakeholders in the renewables business that despite the accounting surplus, there are cashflow issues, which had resulted in some production not being paid in time. The authorities’ efforts to clear previous years’ accounts is a very important step and it is advised that no adjustments to the consumer charge (ETMEAR) are made before this clearing is finalised. The authorities could consider that suppliers should not receive returns if they have arrears in the system. Given the cashflow concerns, it is recommended that a cash statement be made as part of DAPEEP’s (RES Market Operator- Διαχειριστή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης) reporting on the RES account. With the transfer of responsibility for the account from ADMIE (Independent Power Transmission Operator- Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) to DAPEEP is it important to ensure that the staffing of vacant positions is completed in order for DAPEEP to have full capacity and to be provided with needed tools to ensure timely collection of revenues. The second RES auction took place in December 2018. This led to significant quantities being sold, at a lower price than the first auction. However, concerns remain about the ability of the auctions to help established projects.

Γίνεται αντιληπτό ότι η υπό διαβούλευση πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ είναι ελλιπέστατη και μας δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Αφενός μεν δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο εάν κάποιος Προμηθευτής δεν πληρώσει εγκαίρως το ΕΤΜΕΑΡ αλλά και ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες της ΡΑΕ (εφόσον ενημερωθεί για το ανωτέρω γεγονός). Αφετέρου δε ποιο είναι το σκεπτικό για την ενσωμάτωση στον Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ της μεθοδολογίας υπολογισμού, τιμολόγησης και είσπραξης του ΕΤΜΕΑΡ χωρίς να έχουν ορισθεί οι ανάλογες εξασφαλίσεις χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Σε κάθε περίπτωση είναι στρεβλή πρακτική να δημοσιεύεται ελλιπής η εν λόγω διαβούλευση, για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ όσον αφορά το ΕΤΜΕΑΡ, με την δικαιολογία που εκφράζουν κάποιοι κύκλοι «…λόγω της αναγκαιότητας τιμολόγησης του ΕΤΜΕΑΡ Απριλίου 2019 τις επόμενες μέρες από τον ΔΑΠΕΕΠ…». Η τιμολόγηση του ΕΤΜΕΑΡ από τον ΔΑΠΕΕΠ αναφέρεται στον ν.4585 από 24/12/2018 (δηλ. προ 5 μηνών) και ειδικότερα στην παρ 1 του αρ.4, ενώ οι εγγυήσεις του Κεφ 8 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ υπήρχαν από 18/6/2018 (δηλ. προ 11 μηνών). Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και ειδικότερα στο πεδίο Ελάχιστες Εγγυήσεις (€) υπάρχει η αναφορά ΕΕ ΕΤΜΕΑΡ (€) από 18/6/2018.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε με την παρούσα επιστολή μας, πλέον των ανωτέρω, παραθέτουμε τα ακόλουθα γεγονότα τα οποία βρίσκονται εις γνώση όλων των αρμόδιων φορέων :

  • Η ταμιακή κατάσταση του ΕΛΑΠΕ και οι υπερημερίες έναντι των παραγωγών βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την πλεονασματική λογιστική εικόνα του. Στο παρόν εξοφλείται ο Ιανουάριος του 2019 με πόρους ΗΕΠ –δικαιωμάτων CO2 του Μαΐου 2019!
  • Η εισροή του ΕΤΜΕΑΡ καταλαμβάνει περίπου το 40% των συνολικών εσόδων του ΕΛΑΠΕ και είναι ο βασικός λόγος που η ταμιακή εικόνα δεν συγκλίνει με την λογιστική. Αν και στο παρόν εξοφλούνται χειμερινοί μήνες με μειωμένες εκροές, οι υπερημερίες προς τους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ συγκρατούνται στους 2,5 μήνες λόγω των αυξημένων εισροών μέσω ΗΕΠ και των δικαιωμάτων CO2!
  • Ο ΔΑΠΕΕΠ δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία όχι μόνο για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του ΕΛΑΠΕ (βλ. ΕΤΜΕΑΡ) αλλά και για την γενικότερη είσπραξη αυτών, η οποία στο παρόν εναπόκειται στη «καλή τη πίστει» των Προμηθευτών. Πόσο μάλλον που και με την παρ 6 του αρ. 4 του ν.4585 ο ΔΑΠΕΕΠ υποκαθιστά τον ΑΔΜΗΕ σε εκκρεμείς δίκες σχετικά με το ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή προβλέπεται ο ΔΑΠΕΕΠ να έλθει αντιμέτωπος σε δικαστήριο με τον εαυτό του, σχετικά με διεκδικήσεις που αφορούν το ΕΤΜΕΑΡ ως 31/3/2019!!  
  • Βάση του ΕΣΕΚ, των αιτήσεων για άδειες παραγωγής ΑΠΕ στην ΡΑΕ και την εικόνας που λαμβάνουμε από τα μέλη μας, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ. Συνεπώς είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση, για την εύρυθμη λειτουργία και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ο ΕΛΑΠΕ να έχει άμεσα την απαραίτητη θωράκιση έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από την ΡΑΕ ακροάσεις Προμηθευτών σχετικά με την μη εμπρόθεσμη ή ακόμη και την μη καταβολή του ΕΤΜΕΑΡ στον ΕΛΑΠΕ, με επιβολή προστίμων τα όποια όμως έχουν μηδαμινή αποτρεπτική ισχύ.

 

Βάση των ανωτέρω, αξιότιμε κε Μπουλαξή σας καλούμε:

  • Να αναστείλετε την παρούσα διαβούλευση καθώς δεν έχει προηγηθεί, με βάση τις προβλέψεις του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ – του ν.4585 αλλά και τις κατευθύνσεις της 2ης Μεταμνημονιακής Αξιολόγησης, η σχετική διαδικασία για τον ορισμό των εγγυήσεων – εξασφαλίσεων του ΔΑΠΕΕΠ έναντι των Προμηθευτών.
  • Να τεθεί άμεσα σε διαβούλευση ρεαλιστικός μηχανισμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αποφασιστική ιδιότητα της ΡΑΕ ως ανεξάρτητος ελεγκτής και ρυθμιστής της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για την παροχή στον ΔΑΠΕΕΠ των κατάλληλων εργαλείων εξασφάλισης του ΕΛΑΠΕ έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Στην βάση των ανωτέρω η ΠΟΣΠΗΕΦ είναι στην διάθεση σας για την διερεύνηση πρότασης η οποία θα λαμβάνει υπ΄ όψιν την εξασφάλιση του ΕΛΑΠΕ για την είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο με βάση την απόφαση του ΣτΕ 3366/2016 συνιστά τίμημα της αγοράς της εν λόγω ενέργειας από ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ.

Παράλληλα, ο εν λόγω μηχανισμός θα λαμβάνει υπ΄ όψιν  την πραλειτουργία συνολικά της νέας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι διαμοιρασμένη σε εταιρείες – πυλώνες, οι οποίες διαθέτουν η κάθε μια μηχανισμούς εξασφάλισης χρημοτοοικονομικού κινδύνου για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της χονδρεμπορικής αγοράς.

Σε συνέχεια αυτού και υπο το πρίσμα ότι ο ΔΑΠΕΕΠ είναι μέρος των πυλώνων της λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο προτεινόμενος μηχανισμός εξασφάλισης του ΔΑΠΕΕΠ θα ενσωματώνεται στην βάση των συνολικών προβλέψεων για την εξασφάλιση χρημοτοοικονομικού κινδύνου της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, η Ομοσπονδία έχει αποδείξει ότι εξετάζει στις ενέργειες της, την συνολική κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρεμβαίνει με γνώμονα ότι οι ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ είναι μέρος αυτής. Είναι όμως ιδιαίτερα ανησυχητικό και λυπηρό οι ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ να λογίζονται ως μέρος της αγοράς μόνο στις υποχρεώσεις και στα ελλείματα και όχι στους αναγκαίους μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία στο σύνολο της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία ανήκουν.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.