Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΠΗΕΦ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΠΧΕΦΕΛ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΠΗΕΦ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΠΧΕΦΕΛ

                                                                             ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αρ. Πρωτ/λου 25 _ 1/2019

Ημερ/νία 21/5/2019

 

Προς:    Πρόεδρο ΡΑΕ κο Μπουλαξή

 

Κοιν:      Υπουργό ΠΕΝ κο Σταθάκη

 

Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κο Βερροιόπουλο

Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλο ΔΑΠΕΕΠ κο Φιλίππου

 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. σχετικά με τη διαδικασία της απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στους Εκπροσώπους Φορτίου.

 

Αξιότιμε κε Μπουλαξή,

 

Σε συνέχεια της παρούσας διαβούλευσης θα θέλαμε καταρχήν να αποτυπώσουμε την νομοθετική πορεία της Χρέωσης Προμηθευτών, εντός του 2018, ώστε να γίνει κατανοητή η εξέλιξη της από διττού εξασφαλιστικού χαρακτήρα έσοδο (λογιστικό και ταμιακό) σε εκροή του ΕΛΑΠΕ, την στιγμή που υπάρχει σημαντικό ταμιακό έλλειμμα.

Supplemental Memorandum of Understanding Fourth Review of the ESM Programme

 

«…As a prior action, (i) the supplier surcharge will be reduced by the forecast annual surplus in the RES account for 2018 (Step 1 – amendment adopted on 25 April 2018 by the Hellenic Parliament, Article 143 of Law 4001/2011, included as Article 12 of FEK A 75/2018); (ii) the supplier surcharge will be further reduced and equal (a) by 1 January 2019, 50% of the total charge; and (b) further reduced by 1 January 2020, 30% of the total charge; and (c) will be completely phased out by end of 2020; (iii) the CO2 permission rights (current revenue stream of RES account) will be set at least at 65% for 2019 and 2020; (iv) any surplus of the RES account, beyond the buffer, until full removal of the supplier surcharge will be allocated to the reduction of the supplier surcharge; (v) commitment to maintain a buffer of EUR 70 million; and (vi) if a deficit arises of the RES account other revenue streams, including the ETMEAR will need to be increased accordingly. Further, the authorities commit to maintain the RES account in balance, for example through committing to notify to EC and introduce a new RES revenue scheme that will become operational in 2021 and be fully compliant with the Energy and Environmental Guidelines (EEAG). The reformed scheme and any additional revenues to be applied as of January 2021 should ensure that RES account remains in balance and viable on the way forward….»

 

Με τον ν.4533 αρ 12

 

«…Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016 ανέρ- χεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης  που προκύπτει  με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο  τρίμηνο  του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). Ειδικότερα, για το 2018 η Ρ.Α.Ε., με τις αποφάσεις  του πέμπτου και έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, μειώνει αποκλειστικά, το ποσο- στό του προηγούμενου εδαφίου κατά το προβλεπόμενο πλεόνασμα  του οικονομικού αποτελέσματος του Ειδι- κού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος  και Δικτύου, μετά το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ασφαλείας  έκτακτων  δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ..».

 

Με τον 4549 αρ. 40

 

«…Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2020, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), από την 1η Ιανουα- ρίου 2019 στο πενήντα τοις εκατό (50%) και από την 1η Ιανουαρίου 2020 στο τριάντα τοις εκατό (30%) της χρέω- σης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Ειδικότερα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ει- δικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμέ- νου Συστήματος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδε- δεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύ- ου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια καθορίζονται στον Κώδικα Συ- ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας…».

 

Με τον ν.4585 αρ. 4

 

«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2018, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Ειδικότερα για τo έτος 2018, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος 2019 στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.».

 

Ειδικά η εισηγητική του ν.4585 αναφέρει 

 

«..Οι καταργήσεις αυτές καθίστανται δυνατές, καθώς από την αρχή τους έτους 2018, η τιμή των αερίων του θερμοκηπίου και συνεπακόλουθα, η εισροή του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (ΕΛΑΠΕ), από τα έσοδα διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου αυξήθηκε σημαντικά καθιστώντας τον εν λόγω λογαριασμό πλεονασματικό..»

 

Στη συνέχεια υπήρξε η σχετική αναφορά στην 2η Μεταμνημονιακή Αξιολόγηση.

Enhanced Surveillance Report Greece, February 2019

6.2.2.  Network industries (energy, water, transport and logistics)

Energy

«…The  Renewable  Energy  Sources  (RES)  account  has  maintained  a  strong  surplus,  helped  by sustained high Emission Trading Scheme carbon prices. Greece has committed to increasing the share that from 60% to 65% the amount of total ETS revenues that will contribute towards the RES account. However, there are concerns expressed by many stakeholders in the renewables business that despite the accounting surplus, there are cashflow issues, which had resulted in some production not being paid in time. The authorities’ efforts to clear previous years’ accounts is a very important step and it is advised that no adjustments to the consumer charge (ETMEAR) are made before this clearing is finalised. The authorities could consider that suppliers should not receive returns if they have arrears in the system. Given the cashflow concerns, it is recommended that a cash statement be made as part of DAPEEP’s (RES Market Operator- Διαχειριστή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης) reporting on the RES account. With the transfer of responsibility for the account from ADMIE (Independent Power Transmission Operator- Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) to DAPEEP is it important to ensure that the staffing of vacant positions is completed in order for DAPEEP to have full capacity and to be provided with needed tools to ensure timely collection of revenues. The second RES auction took place in December 2018. This led to significant quantities being sold, at a lower price than the first auction. However, concerns remain about the ability of the auctions to help established projects…»

 

Συνοψίζοντας την εξέλιξη, αρχικά η Χρέωση Προμηθευτών θα παρέμενε ως εισροή του ΕΛΑΠΕ και το όποιο πλεόνασμα πέραν των 70εκατ € θα λαμβάνονταν υπ΄ όψιν , για την μείωση αυτής, στις αποφάσεις της ΡΑΕ περί ΕΤΜΕΑΡ του 2018. Κατόπιν, η Χρέωση Προμηθευτών θα παρέμενε ως έσοδο μέχρι το 2020 και το υπερβάλλον ετήσιο πλεόνασμα θα κατευθύνονταν στους Προμηθευτές και τέλος κατέληξε να καταργηθεί πρόωρα χωρίς την δημιουργία νέου εσόδου, όπως προέβλεψε το Fourth Review of the ESM Programme, και για το υπερβάλλον πλεόνασμα  του 2018 να υπάρξει εκροή του ΕΛΑΠΕ εντός του 2019.

Το γεγονός ότι η συνεχώς μειούμενη Χρέωση Προμηθευτών, των ετών 2019-2020, καταργήθηκε 2 χρόνια νωρίτερα και στο παρόν προβλέπεται προσωρινή εκκαθάριση με επιστροφή ποσών ύψους 121εκατ ευρώ ( ήτοι το 50% του συνολικού εσόδου για το 2018 κατόπιν και της απομείωσης της στο 65% από 1/14/2018), από το λογιστικό πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ 2018 (βλ. Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2019), δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την αντίφαση μεταξύ της ιδιαίτερα ευνοϊκής κατάληξης της Χρέωσης Προμηθευτών για τους Προμηθευτές και τις αρνητικές επιπτώσεις στον ΕΛΑΠΕ. Εξάλλου η προηγούμενη αντίφαση δεν είναι και η μοναδική όσον αφορά την Χρέωση Προμηθευτών. Στο παρελθόν, ήταν γνωστή η αρνητική άποψη των Θεσμών σχετικά με την Χρέωση Προμηθευτών και η προσπάθεια που έγινε τον Μάρτιο του 2018, τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και από φορείς εκπροσώπησης ΑΠΕ, ώστε αυτή να μην καταργηθεί λόγω του κινδύνου αρνητικών επιπτώσεων  στον ΕΛΑΠΕ. Παραδόξως, κατόπιν 8 μηνών με τον ν.4585, είχαμε την άμεση κατάργηση της Χρέωσης Προμηθευτών και επιστροφή ποσών στους Προμηθευτές, ενώ στην 2η Μεταμνημονιακή Αξιολόγηση υπήρξε η προτροπή των Θεσμών να μην επιστραφούν τα εν λόγω ποσά στους Προμηθευτές εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΛΑΠΕ!

Η Ομοσπονδία συμμετείχε στην 2η συνεδρίαση του Forum Eνέργειας του ΕΒΕΑ στις 20/2/2019, όπου κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα, ενώ ο εκπρόσωπός της κατά την συζήτηση που διεξήχθει με την παρουσία του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου Σταθάκη, ανέφερε, πλέον των υπολοίπων :

  • Την ανωτέρω εξέλιξη της Χρέωσης Προμηθευτών.
  • Την επίσπευση της διαδικασίας από τον ΔΑΠΕΕΠ και την ΡΑΕ για τον τρόπο υπολογισμού των εγγυήσεων για το risk management του ΔΑΠΕΕΠ (Κεφ 8 Κώδικας ΔΑΠΕΕΠ).
  • Την αντίρρηση μας στις προβλέψεις του αρ. 4 του ν.4585, η οποία θα δημιουργήσει αρνητική επίδραση στις ταμιακές ροές με την επιστροφή ποσών στους Προμηθευτές του λογιστικού πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ, τα οποία όμως αφορούν ως επι το πλείστον την αυξημένη τιμή των δικαιωμάτων CO2, την αυξημένη τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος και την μείωση των εκροών.
  • Την σχετική πρόταση μας με την οποία ζητήσαμε πρώτα να πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση των ετήσιων απολογιστικών αποτελεσμάτων του ΕΛΑΠΕ ώστε να ορισθεί το σύνολο του πλεονάσματος, όπως εξάλλου προβλέπεται στον ν.4585, και να μην πραγματοποιηθεί επιστροφή ποσών στους Προμηθευτές, ούτε καν ως λογιστική πράξη, εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΛΑΠΕ.

(https://energypress.gr/news/oi-theseis-tis-pospief-gia-mia-orthologiki-dieisdysi-ton-ape-sto-energeiako-migma-tis-horas)

Καταλήγοντας, μπορεί η παρούσα διαβούλευση να είναι σε συνέχεια των προβλέψεων του ν.4585 (παρότι βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις της 2ης Μεταμνημονιακής Αξιολόγησης), αυτό  όμως δεν σημαίνει ότι είναι ορθολογικό να προβλέπονται εκροές (ταμιακές ή και λογιστικές) από τον ΕΛΑΠΕ προς τους Προμηθευτές μη λαμβάνοντας υπ΄ όψιν :

  • την ελλειμματική ταμιακή κατάσταση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Προμηθευτών,
  • την ανυπαρξία των μηχανισμών εξασφάλισης στον Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ (για τους οποίους τοποθετηθήκαμε στην σχετική διαβούλευση με την επιστολή μας αρ. πρωτ. 24_5/2019) και
  • την μη πραγματοποίηση των εκκαθαρίσεων ΕΤΜΕΑΡ 2017-2018 οι οποίες, ενδεχομένως, να επαναπροσδιορίσουν τα λογιστικά πλεονάσματα των ετών 2017-2018 και κατά συνέπεια τα ποσά προς επιστροφή της Χρέωσης Προμηθευτών.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την λογική του αρ. 4 του ν.4585 και σε συνέχεια με την παρούσα πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ καθώς οι προβλέψεις πιστώσεων προς τους Προμηθευτές και το ταμιακό έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ, το οποίο επιλέξαμε στο παρόν να μην ποσοτικοποιήσουμε, δημιουργεί περαιτέρω αρνητικές συνθήκες τόσο για τους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ όσο και στο θετικό momentum που υπάρχει για νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.