Αρχική / ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ . ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ . ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΟΚ

KATATEΘΗΚΕ  ΣΤΙΣ  05/12/2014  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ» (ΠΟΣΠΗΕΦ), ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, η οποια συνεταχθη μετα απο συνεργασΙα παραγωγων μελων της  ΠΟΣΠΗΕΦ  με το Δικηγορικο Γραφειο «Κολλυρης – Συρροθαναση & Συνεργατες».
ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΥΤΗΣ:

«                                                                                                                                                 ( ΣΤΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  Η  ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙΔΟΣΗΣ .  ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΑΡΕΙΟΥ  ΠΑΓΟΥ   ΕΥΤΕΡΠΗ  ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ )

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ» (ΠΟΣΠΗΕΦ), με έδρα στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Τ.Θ. 1086 570 22 νομίμως εκπροσωπούμενη. 

ΚΑΤΑ

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Με την παρούσα τίθενται υπ’ όψιν Σας τα κρίσιμα περιστατικά εκ των οποίων προκύπτουν κατά την γνώμη μας υπόνοιες και ενδείξεις σχετικά με την τέλεση των εγκλημάτων της απιστίας στην Υπηρεσία (256 ΠΚ), της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ), της απιστίας (390 ΠΚ), της παρακώλυσης της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων (295 ΠΚ) και μάλιστα διακρινόμενης εκ του αποτελέσματος (295 ΠΚ), και παρακαλούμε δια τα καθ’ Υμάς.

…………

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Επειδή ο Ειδικός Λογαριασμός αποτελεί δημόσια περιουσία και πάντως περιουσία προορισμένη να  εξυπηρετεί την ρευστότητα και την εν γένει ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στην χώρα, και ως εκ τούτου αποτελεί κατ’ ουσία και κατά το λειτουργικό κριτήριο δημόσια περιουσία,

Επειδή ο Ειδικός Λογαριασμός ως εκ της φύσεως και του σκοπού του όφειλε και μπορούσε να είναι πάντα ισοσκελισμένος χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε έκτακτου μέτρου, και πάντως χωρίς την επιβολή των μέτρων του Ν. 4093 / 2012 και 4254 / 2014,

Επειδή ενόψει της σχετικής σταθερότητας των λοιπόν εισροών ο ισοσκελισμός του Ειδικού Λογαριασμού προδήλως προβλέφθηκε να επιτυγχάνεται μέσω της αναπροσαρμογής του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε.  σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού και τις εν γένει συνθήκες της αγοράς,

Επειδή το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. σύμφωνα με τον Νόμο προσδιορίζεται από την Ρ.Α.Ε. και τα μέλη της  με Αποφάσεις της δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Επειδή τα μέλη της Ρ.Α.Ε. φέρουν κατά τον Νόμο ιδιότητα δημοσίου Υπαλλήλου,

Επειδή το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. αποτελεί ως εκ της φύσεώς του δημόσιο έσοδο,

Επειδή η Ρ.Α.Ε. κατά τα έτη 2011 – 2013 εν γνώσει της παρέλειψε να αναπροσαρμόσει προσηκόντως το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. ώστε να διατηρείται πάντα ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. ισοσκελισμένος, με αποτέλεσμα την δημιουργία σημαντικών ελλειμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό,

Επειδή ακόμη μετά την θέσπιση του Ν. 4001 / 2011 η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και  Ρ.Α.Ε. όφειλαν να προβούν από κοινού η δε Ρ.Α.Ε. και αυτοτελώς ακόμη στην αναπροσαρμογή του τρόπου καθορισμού της Ο.Τ.Σ., ώστε να είναι εύλογος και δίκαιος και σύμφωνος με το ά. 120 §4,

Επειδή εκ του μη σύννομου, στρεβλού και μη εύλογου τρόπου προσδιορισμού της Ο.Τ.Σ. έως τον Μάιο του 2013 οι εισροές του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.  από τις πληρωμές των προμηθευτών για την αγοραζόμενη από αυτούς ηλεκτρική ενέργεια περιορίστηκαν σημαντικά συνεισφέροντας σημαντικά στα ελλείμματα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.

Επειδή  περαιτέρω η έκρυθμη , πέραν και καθ’ υπέρβαση του νομοθετημένου προγραμματισμού και των σχετικών στόχων ανάπτυξη των Φ/Β σταθμών μέχρι προκάλεσε σημαντική επιβάρυνση των εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.,

Επειδή η τήρηση του σχετικού προγραμματισμού είχε εκ του νόμου ανατεθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος,

Επειδή εκ του Νόμου αρμόδιος για την σύναψη των σχετικών συμβάσεων με τους παραγωγούς Α.Π.Ε. ήταν η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία είχε ταυτόχρονα την ιδιότητα του διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού, και ως εκ τούτου υπείχε ιδιαίτερη υποχρέωση πίστεως έναντι της διαχειριζόμενης από αυτήν περιουσίας και του φορέα της,

Επειδή η ύπαρξη της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.  είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της  ανάπτυξης των Α.Π.Ε. στο πλαίσιο των ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας,

Επειδή εκ της υστερήσεως των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού κινδύνευσε η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού και απειλήθηκε με άμεση κατάρρευση η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και  παρακωλύθηκε η λειτουργία της,

Επειδή εκ της παρακωλύσεως της Λειτουργίας της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ανέκυψε κοινή ανάγκη, την οποία ανεγνώρισε και ο Νομοθέτης και η οποία τελικά αντιμετωπίστηκε με την επιβολή έκτακτων μέτρων δια των Ν. 4093 / 2014 και 4254 / 2014, με τους οποίους το κόστος διάσωσης του Ειδικού Λογαριασμού, της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και της εν γένει αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ματοκυλίσθηκε αποκλειστικά στους παραγωγούς Α.Π.Ε.  και ιδιαίτερα στους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά συστήματα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να διερευνηθεί κατεπειγόντως, εάν η συμπεριφορά των αναφερομένων στο ιστορικό της παρούσας προσώπων και / ή παντός άλλου εμπλεκομένου στοιχειοθετεί ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της απιστίας στην Υπηρεσία (256 ΠΚ), της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ), της απιστίας (390 ΠΚ), της παρακώλυσης της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων (295 ΠΚ) και μάλιστα διακρινόμενης εκ του αποτελέσματος (295 ΠΚ). »

 

Στις  155  σελίδες της Αναφοράς περιγράφεται  αναλυτικά  και εξαντλητικά με στέρεα επιστημονική τεκμηρίωση όλη η εξέλιξη  της  πορείας  που  οδήγησε  στην κατά τη γνώμη μας παράνομη δημιουργία του Ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού. Η  Μηνυτήρια  αναφορά  ξεκινά  με  την Απελευθέρωση  της  Αγοράς  της  Ενέργειας  στην  Ελλάδα  με  το Ν. 2773/1999  και  καταλήγει  στον  Καταστροφικό  Νόμο για  τις  ΑΠΕ , το Ν. 4254/2014. Περιγράφονται αναλυτικά οι  αρμοδιότητες και οι αντίστοιχες ευθύνες όλων όσοι όφειλαν να  διαφυλάττουν τον ειδικό  Λογαριασμό, ώστε να μην καταστεί ελλειμματικός, με τις τραγικές επιπτώσεις που το γεγονός αυτό επέφερε σε όλους τους παραγωγούς Φ/Β.

Η κίνηση αυτή είχε προαναγγελθεί από την ΠΟΣΠΗΕΦ και σκοπεί να έχει προληπτικό και κατασταλτικό αποτέλεσμα, ώστε κάθε εμπλεκόμενος αρμόδιος να γνωρίζει ότι σταθερός γνώμονας των ενεργειών μας θα αποτελεί η επαναφορά της νομιμότητας, της ασφάλειας και  της τάξης, αυτονόητες αρχές, οι οποίες φαλκιδεύθηκαν τα τελευταία έτη χωρίς καμία ευθύνη των παραγωγών ΑΠΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.