Αρχική / ΝΕΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΑΓΗΕ .

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΑΓΗΕ .

 Υπεύθυνες Δηλώσεις κόστους επένδυσης φ/β σταθμών: Νομικά προβλήματα και αναγκαίες αποσαφηνίσεις.

 

 Την 2.7.2014 ετέθη σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής των ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους Παραγωγούς, προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ των υποπαραγράφων ΙΓ.1 & ΙΓ.5 του Ν.4254/2014, καθώς και για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες Παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με τις υποπαραγράφους ΙΓ.1 & ΙΓ.2 του Ν.4254/2014. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΓ.2, παράγραφο 2 γ) «οι παραγωγοί, κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), υποβάλλουν για κάθε σταθμό ηλεκτρονική δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, με την οποία κατά περίπτωση δηλώνουν: αα) το κόστος της επένδυσης, το είδος της ενίσχυσης, το ύψος και το ποσοστό της ενίσχυσης επί του κόστους επένδυσης, κατά τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1, καθώς και το ποσό και ποσοστό της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1., ή ββ) το κόστος της επένδυσης με αναφορά ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 1. Οι παραγωγοί υποβάλλουν τη δήλωση της παρούσας περίπτωσης εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων. Μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεων οι σταθμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) κατατάσσονται σε αυτήν από την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΙΓ.1. και μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που προηγείται αυτού, εντός του οποίου συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1. Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της περίπτωσης 1 κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, γίνεται βάσει και των νέων δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3. Σε περίπτωση κατά την οποία σταθμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) δεν υποβάλλουν τη δήλωση της παρούσας περίπτωσης εντός της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας, η κατάταξή τους στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) γίνεται από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του επόμενου της υποβολής της δήλωσης μήνα. Τα συστήματα πληροφορικής που αναπτύσσονται κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής και των δηλώσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 καθώς και των δηλώσεων για τους επαγγελματίες αγρότες της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παρούσας παραγράφου». Προβληματική φαίνεται να είναι η συμπλήρωση στην υπεύθυνη δήλωση, την οποία καλούνται να υποβάλλουν οι Παραγωγοί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, του πεδίου που αφορά στο «κόστος επένδυσης». Ειδικότερα, αφενός μεν δεν εξειδικεύονται στο κείμενο της σχετικής νομοθετικής διάταξης τα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του «κόστους επένδυσης», αφετέρου δε οι Παραγωγοί δεν έχουν λάβει οιαδήποτε ειδική ενημέρωση είτε από το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, είτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) αναφορικά με τις παραμέτρους και τα οικονομικά δεδομένα και στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του «κόστους επένδυσης», καλούμενοι οι τελευταίοι (Παραγωγοί) να προβούν στη συμπλήρωση του αντιστοίχου πεδίου της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης, μη γνωρίζοντας επ’ ακριβώς με ποιο τρόπο και υπό ποιες παραμέτρους θα πρέπει να υπολογίσουν το ποσό αυτό. Εύλογα προκύπτει, συνεπώς, το ερώτημα για το σύνολο των Παραγωγών, εάν στο «κόστος της επένδυσης» θα πρέπει να συνυπολογιστούν πέραν του κόστους του εξοπλισμού για την κατασκευή εκάστου σταθμού και λοιπές δαπάνες και κονδύλια, όπως π.χ. το δαπανηθέν ποσό για την κατασκευή των έργων σύνδεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αμοιβές εξειδικευμένων συμβούλων για την υλοποίηση της επένδυσης, δαπάνες αγοράς αγροτεμαχίου εγκατάστασης του σταθμού, λοιπές δαπάνες που αφορούν στη μεταβίβαση άυλων δικαιωμάτων κλπ., κόστη τα οποία προφανώς και αποτελούν «κόστος επένδυσης» για έκαστο Παραγωγό από ΑΠΕ. Περαιτέρω, εύλογες απορίες προκαλεί, ειδικά για τις κατηγορίες σταθμών ΑΠΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης), η σκοπιμότητα της αμφιβόλου συνταγματικότητας επιλογής του νομοθέτη να υποχρεώσει τους Παραγωγούς να «δηλώσουν υπευθύνως» προς τον αρμόδιο Διαχειριστή το κόστος της επένδυσής τους. Και τούτο διότι, ακόμα αν ήθελε υποτεθεί ότι η παράμετρος του κόστους της επένδυσης εξυπηρετεί κάποια σύννομη σκοπιμότητα, αυτό θα συνέτρεχε μόνο στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης αποκλειστικά και μόνο για τις κατηγορίες σταθμών που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία (διασταύρωση κόστους – ύψους χορηγηθείσας ενίσχυσης). Παρά το γεγονός ότι δεν δύναται να αποκλεισθεί ότι ακόμη και για την κατηγορία ΜΕ η εν λόγω απαίτηση παρίσταται για άλλους λόγους συνταγματικώς μη ανεκτή, για την κατηγορία επενδυτών ΧΕ η υποχρέωση δήλωσης του κόστους επένδυσης στερείται λογικού ερείσματος συν τοις άλλοις διότι, κατά τη λογική του ίδιου του εν λόγω Νόμου, το συγκεκριμένο στοιχεία δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το καθεστώς πληρωμών στο οποίο θα ενταχθούν. Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση και η αποθήκευση των οικονομικών αυτών στοιχείων (κόστους επένδυσης) σε μια «βάση δεδομένων» κρίνεται δεδομένης και της εμφαινόμενης έλλειψης κάποιας προφανούς δικαιολογητικής βάσης της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης ειδικά για τις κατηγορίες σταθμών που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) ως νομικά προβληματική και από την άποψη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην έννοια των οποίων υπάγονται και τα οικονομικά στοιχεία/οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης. Πέραν των ανωτέρω, η αναγκαιότητα εξειδίκευσης των παραμέτρων που συγκροτούν το «πραγματικό κόστος επένδυσης» εκάστου Παραγωγού καθίσταται έτι περισσότερο αδήριτη από τη στιγμή που η υποβαλλόμενη ηλεκτρονική δήλωση εκάστου Παραγωγού επέχει θέση «υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986», η δε υποβολή ψευδών/ανακριβών στοιχείων επί της τελευταίας δύναται να επισύρει ποινικές κυρώσεις για τον υπευθύνως δηλούντα. Εν κατακλείδι και ενόψει των ανωτέρω συμπερασμάτων και ευλόγων ερωτημάτων της πλειοψηφίας των Παραγωγών ΑΠΕ αναφορικά με τις παραμέτρους και τα οικονομικά δεδομένα και στοιχεία που συγκροτούν-συναπαρτίζουν την έννοια του «κόστους επένδυσης», έννοια η οποία όλως αορίστως αναφέρεται στην οικεία νομοθετική διάταξη, ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται λαμβανομένης υπόψη και της σύντομης προθεσμίας των δύο μηνών, εντός της οποίας καλούνται οι Παραγωγοί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις υπεύθυνες δηλώσεις, η αποστολή ερωτήματος προς το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ και τους αρμόδιους Διαχειριστές, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς να επεξηγήσουν και να ειδικεύσουν επισήμως και κατά δεσμευτικό τρόπο τα ανωτέρω.

Επιμέλεια: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr) .

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΠΟ ΤΟ  ENERGYPRESS.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.