Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / Πληροφορίες & διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού της ΠΟΣΠΗΕΦ με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες & διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού της ΠΟΣΠΗΕΦ με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου υπό τον τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση στον χειρισμό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και στην οργάνωση επιχειρήσεων ΑΠΕ» παρέχει προς κάθε ενδιαφερόμενο με το υπ΄ αριθμόν πρωτ.  213_08_04_2021 έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Το ως άνω έργο εντάσσεται στην πράξη «Ολοκληρωμένη δράση ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων, κατάρτισης και πιστοποίησης στο χειρισμό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και στην οργάνωση επιχειρήσεων ΑΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5035152.

 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη, η ΠΟΣΠΗΕΦ παρέχει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν από υποψήφιους οικονομικούς φορείς:

Ερώτηση 1. Στο άρθρο 2.2.6.Β. της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τα τελευταία τρία έτη (2018, 2019, 2020), υπαλληλικό δυναμικό που ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε είκοσι (20) Eτήσιες Mονάδες Eργασίας ανά έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων ετών θα πρέπει να πληροί το παρόν κριτήριο για το υπαλληλικό δυναμικό, αθροιστικά για τα έτη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η σχετική προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης.

Σε κάθε περίπτωση έκαστο Μέλος θα πρέπει να διαθέτει αυτοτελώς τις ελάχιστες τιθέμενες ΕΜΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7- 2020) «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ),ήτοι πέντε (5) ΕΜΕ ανά Δομή και μία (1) ΕΜΕ ανά υποκατάστημα που διαθέτει.

Για τον υπολογισμό των ελάχιστων ΕΜΕ και τον τρόπο απόδειξης αυτών ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) Εγκύκλιο με τίτλο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ), καθώς και στο με αριθ. πρωτ. 102768/1.10.2018 έγγραφο με θέμα: Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο σημείο της παρούσας.

Σε περίπτωση δε που ο πάροχος κατάρτισης ασκεί στην ίδια αδειοδοτημένη δομή παράλληλη δραστηριότητα οι 5 ΕΜΕ για την έδρα και 1 επιπλέον ανά επιπλέον δομή θα πρέπει να είναι διακριτές από τις θέσεις εργασίας που διατηρεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της παράλληλης δραστηριότητας.

Οι οικονομικοί φορείς, για την προκαταρκτική απόδειξη του παρόντος κριτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9., οφείλουν να συμπληρώσουν τις Eτήσιες Mονάδες Eργασίας που διαθέτουν κατά την τελευταία τριετία, στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) και ειδικότερα στην ερώτηση περί μέσου ετήσιου εργατικού δυναμικού καθώς και αυτοτελώς τις ελάχιστες απαιτούμενες ΕΜΕ».

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν σε περίπτωση ένωσης η απαίτηση ότι έκαστο Μέλος θα πρέπει να διαθέτει αυτοτελώς τις ελάχιστες τιθέμενες ΕΜΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7- 2020) «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), ήτοι πέντε (5) ΕΜΕ ανά Δομή και μία (1) ΕΜΕ ανά υποκατάστημα που διαθέτει, η οποία αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του σημ. 2.2.6.1.Β, αφορά και αυτή και καταλαμβάνει τα τελευταία τρία έτη (2018, 2019 και 2020).

Απάντηση

Η απαίτηση του κριτηρίου για τα τελευταία τρία έτη (2018, 2019, 2020), η οποία αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του σημ. 2.2.6.Β., αφορά το κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και σχετίζεται με το αιτούμενο υπαλληλικό δυναμικό που πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε είκοσι (20) Eτήσιες Mονάδες Eργασίας ανά έτος, και η οποία  προϋπόθεση  σε περίπτωση Ένωσης δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης.

Τα οριζόμενα στη δεύτερη παράγραφο του 2.2.6.Β. αφορούν τις ελάχιστες τιθέμενες ΕΜΕ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7- 2020) «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), ήτοι πέντε (5) ΕΜΕ ανά Δομή και μία (1) ΕΜΕ ανά υποκατάστημα.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 102768/1.10.2018 έγγραφο με θέμα: Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ, που αποτελούν αναπόσπαστο σημείο της διακήρυξης, η ως άνω αυτοτελής προϋπόθεση, ήτοι πέντε (5) ΕΜΕ ανά Δομή και μία (1) ΕΜΕ ανά υποκατάστημα, αφορούν αποκλειστικά το έτος 2020 και υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω έγγραφο των ερμηνευτικών οδηγιών.

 Ερώτηση 2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης , και με βάση τα οριζόμενα στη παράγραφο 2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα  σημείο Β.5 , ζητείται οι φορείς να προσκομίσουν/διαθέτουν τα  πιστοποιητικά:

ISO 9001:2015 στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και οργάνωση υποστήριξη και υλοποίηση κατάρτισης μικτής μορφής,

ISO 27001:2013 σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων,

ISO 22701:2019, επέκταση του ISO27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια ή ισοδύναμα  πρότυπα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Δεδομένου ότι η επέκταση του ISO27001:2013, παρέχεται με βεβαίωση  που χορηγείται από φορέα πιστοποίησης ότι εφαρμόζεται το σύστημα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του  προτύπου ISO 27701:2019, υπό την προϋπόθεση ισχύος του πιστοποιητικού ISO 27001:2013 και δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ISO 27701:2019, θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί:

Αν η συγκεκριμένη προϋπόθεση του σημ. 2.2.7. της παρούσας διακήρυξης αναφορικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ειδικότερα την επέκταση του ISO27001:2013, καλύπτεται με μόνη την υποβολή της βεβαίωσης συμμόρφωσης  με το  πρότυπο ISO 27701:2019.

Απάντηση

Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση συμμόρφωσης με το  πρότυπο ISO 27701:2019 επέκταση του ISO27001:2013, σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια, αποτελεί ισοδύναμο πρότυπο και καλύπτει το σχετικό κριτήριο διασφάλισης ποιότητας. Συνεπώς, η προσκόμισή απλώς και μόνο της σχετικής βεβαίωσης συμμόρφωσης  με το  πρότυπο ISO 27701:2019 στο προβλεπόμενο στάδιο του διαγωνισμού αρκεί και είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου διασφάλισης ποιότητας ως προς ISO 27701:2019.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΠΟΣΠΗΕΦ
Πέτρος Τσικούρας

Επισυνάπτεται σε σαρωμένη μορφή το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 213_08_04_2021 έγγραφο με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις. Βλέπε εδώ: 2021_04_08 Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.