Αρχική / ΝΕΑ / TO ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

TO ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

.

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

1. Ο Πίνακας Α της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
  ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Περίοδος Διασύνδεσης Φ/Β Στεγών (<=10kW) P≤100kW 100kW<P ≤500kW 500kW<P≤1MW 1MW<P ≤5MW P>5MW P≤100Kw 100kW<P
XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME XE ME
Πριν το 2009 445 390 385 385 385 480 440
Α Τριμ. 2009 440 375 365 365 355 480 380
B Τριμ. 2009 435 370 345 345 325 460 370
Γ Τριμ. 2009 430 365 325 325 315 430 415 360
Δ Τριμ. 2009 425 350 315 300 400 300 410 415 350
Α Τριμ. 2010 400 335 315 290 390 280 385 415 330
Β Τριμ. 2010 380 315 315 400 285 390 270 500 370 410 310
Γ Τριμ. 2010 365 295 400 295 380 260 375 255 490 355 405 275
Δ Τριμ. 2010 345 395 280 395 280 355 245 360 240 470 335 400 275
Α Τριμ. 2011 335 390 270 375 260 340 235 335 225 455 330 360 245
Β Τριμ. 2011 320 375 260 365 250 330 225 320 220 440 315 360 245
Γ Τριμ. 2011 470 430 305 360 250 360 245 310 215 300 205 415 295 335 230
Δ Τριμ. 2011 470 405 285 330 230 325 225 290 200 280 190 390 280 305 210
Α Τριμ. 2012 415 375 265 305 215 295 205 260 180 260 180 365 265 280 195
Β Τριμ. 2012 385 360 240 280 195 265 185 235 165 230 155 330 240 270 190
Γ Τριμ. 2012 340 360 225 265 185 250 175 215 150 210 145 305 220 260 180
Δ Τριμ. 2012 295 340 215 255 180 240 165 205 145 195 135 290 215 240 170
Α Τριμ. 2013 295 285 205 240 170 240 145 195 140 190 130 280 205 220 155
Β Τριμ. 2013 270 270 195 185 160 185 145 185 140 180 130 270 195 185 150
Γ Τριμ. 2013 220
Δ Τριμ. 2013 175

 

 

2. Μετά τον Πίνακα Α της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο εδάφιο («Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελματία αγρότη, οι τιμές του πίνακα A προσαυξάνονται κατά 15%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών, για τους οποίους η προσαύξηση του 15% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων πώλησης τον Ιανουάριο του 2014. Σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ΄ επάγγελμα αγροτών η τιμή αποζημίωσης επανακαθορίζεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του 15%. Ο επανακαθορισμός της τιμής αποζημίωσης γίνεται από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση.») αντικαθίστανται ως εξής:

«Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελματία αγρότη, δεν εφαρμόζονται οι τιμές του πίνακα A. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω σταθμών, και από την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου, οι ισχύουσες την 01.01.2014 τιμές αποζημίωσης μειώνονται κατά ποσοστό 12% εφόσον δεν έχουν τύχει ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.2. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθμοί έχουν τύχει ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες τιμές του πίνακα Α. Κατ’ εξαίρεση από τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010, επιτρέπεται η μεταβίβαση σταθμού που ανήκει σε κατ’ επάγγελμα αγρότη μόνο σε άλλον κατ’ επάγγελμα αγρότη».

 

 

3. Μετά τον Πίνακα Α της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, το ένατο εδάφιο («Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης χωρίς την προσαύξηση του 15%.») αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α.».

 

 

4. Ο Πίνακας της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Περίοδος Διασύνδεσης P≤1MW P >1MW
XE ME XE ME
έως 31/12/2006 107 87 107 84
από 01/01/2007 107 89 107 87

 

 

 

5. Ο Πίνακας Α της υποπερίπτωσης δ’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, αντικαθίσταται ως εξής:

  XE ME
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420) 95 + ΠΤ 80 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MWλοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420) 100 + ΠΤ 85 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 35 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420) 85 + ΠΤ 75 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420) 90 + ΠΤ 80 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MWγια τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420) 62 + ΠΤ 57 + ΠΤ
ΣΗΘΥΑ  με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW  λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009 (Β’ 1420) 68 + ΠΤ 63 + ΠΤ

 

 

6. Το όγδοο και το ένατο εδάφιο, μετά τον Πίνακα Β της υποπερίπτωσης δ’ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, το οποίο προέβλεπε ότι: «Σε περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου», αντικαθίστανται ως εξής:

«Στην περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα A (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20%. Σε περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα A τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.».

 

7. Στο πρώτο εδάφιο της Υποπαραγράφου ΙΓ.4 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, η φράση «κατά 5 χρόνια» αντικαθίσταται με τη φράση «κατά επτά (7) χρόνια».

 

8. Οι περιπτώσεις γγ’ και δδ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, αντικαθίστανται ως εξής:

«γγ) Κατηγορίες 11 έως 13:  στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα συνολικά 40 MW,

δδ) Κατηγορίες 16 και 17:  στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα συνολικά 50 MW».

 

9. Διαγράφονται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ και η περίπτωση δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, και τίθενται εισαγωγικά μετά το αρκτικόλεξο «Α.Π.Ε.».

 

10. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 9 της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου, αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο ΛΑΓΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο των νησιών καθώς και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση των εγκαταστάσεων του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009) καταρτίζουν πίνακα με τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας όλων των σταθμών ΑΠΕ καθώς και το σταθερό τμήμα των τιμών αποζημίωσης όλων των σταθμών ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται σε λειτουργία όπως αυτές/αυτά διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου και επικαιροποιούνται κατ’ ελάχιστον έως τον έκτο και δωδέκατο μήνα κάθε έτους.».

 

11. Η περίπτωση 11 της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της παραγράφου ΙΓ του Άρθρου Πρώτου καταργείται και οι περιπτώσεις 12 έως και 18 αναριθμούνται 11 έως και 17.

 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2014

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

 

Ιωάννης Μανιάτης

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.