Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ . ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΣΤΗΡΙΟ . ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ . ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ . ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΣΤΗΡΙΟ . ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ . ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

Oi   Προτάσεις  που  κατέθεσε   η  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  μας    στη  Δημόσια  Διαβούλευση  και  απέστειλε  και  στο Υπουργείο .

 

 

11 Δεκεμβρίου 2017, 11:52 | Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Μόνιμος Σύνδεσμος

AΡ 8

Στις κάτωθι προς διαβούλευση διατάξεις υπάρχει, κατά την άποψη μας, ασάφεια στον τρόπο αλλά και στους όρους, προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της η ΡΑΕ για την χορήγηση των εν λόγω εγκρίσεων. Προτείνουμε να υπάρξει προγενέστερη απόφαση της ΡΑΕ, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία θα αποσαφηνίζονται πλήρως τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λήψη των εν λόγω αποφάσεων.

 1. Για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 1, η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση των Αγορών Ενέργειας ή που είναι σε θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη διαχείριση των Αγορών Ενέργειας καθώς και των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ του άρθρου 5, για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διοίκησης και λειτουργίας τους. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται και για κάθε αλλαγή των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία και να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και τα κριτήρια ελέγχου καταλληλότητας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, όπως ενδεικτικά η αξιοπιστία, η πείρα, η ύπαρξη τυχόν ποινικής καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα, η ύπαρξη τυχόν κωλυμάτων ή η τυχόν συνδρομή λόγων σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
  9. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις πρωτογενείς αποκτήσεις ή μεταβιβάσεις μετοχών της παραγράφου 7 ή τις αλλαγές των προσώπων της παραγράφου 8 εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που αναφέρονται στις αποφάσεις που εκδίδει σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 11 του παρόντος ή εάν κρίνει αιτιολογημένα ότι οι ανωτέρω αποκτήσεις ή μεταβιβάσεις ή αλλαγές αποτελούν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία ή για την ορθή και συνετή διοίκηση και διαχείριση των Αγορών Ενέργειας.

 

ΑΡ 10

11 Δεκεμβρίου 2017, 11:35 | Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Μόνιμος Σύνδεσμος

Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:

Στην συγκεκριμένη διάταξη υπάρχει χρονική ασάφεια (..χωρίς καθυστέρηση…) ως προς την διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από το Χρηματιστήριο Ενέργειας προς την ΡΑΕ όσον αφορά σημαντικές παραβιάσεις. Προτείνουμε το εν λόγω χρονικό περιθώριο να οριοθετηθεί με σαφή χρονικό περιορισμό.

 1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναφέρει στη ΡΑΕ τις σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της αγοράς και κάθε εν γένει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στη ΡΑΕ κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήματα του ή μέσω αυτών.

 

ΑΡ11

11 Δεκεμβρίου 2017, 11:29 | Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Μόνιμος Σύνδεσμος

Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:

Στις κάτωθι διατάξεις, 8-9-10-11, θα πρέπει να ορισθούν τα ανάλογα κριτήρια όπως αυτά τα οποία προτείνουμε να οριοθετηθούν με απόφαση της ΡΑΕ, στην αγορά μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (βλ. αρ 8). Παράλληλα στην παράγραφο 12, προτείνουμε να καθίσταται υποχρεωτική η απόφαση για την εξειδίκευση των προϋποθέσεων και τη διαδικασία και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 5 του παρόντος, περιλαμβανομένων των όρων για την έγκριση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα Εκκαθάρισης, των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης και των μετόχων του, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

 1. Οι μετοχές του Φορέα Εκκαθάρισης είναι ονομαστικές. Μέτοχος του Φορέα Εκκαθάρισης είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή άλλα πρόσωπα μετά από έγκριση της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της έγκρισης η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία των ως άνω προσώπων. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείρισή του. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δημοσιοποιεί με τον ίδιο τρόπο και κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά.
  9. Για κάθε μεταβίβαση μετοχών του Φορέα Εκκαθάρισης, συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής, η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που αποκτά τις μετοχές. Η απόκτηση μετοχών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ έχει ως συνέπεια τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση.
  10. Η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία και την πείρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα Εκκαθάρισης, που είναι επιφορτισμένα με τις δραστηριότητες της εκκαθάρισης ή που είναι σε θέση να ασκήσουν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη διαχείριση του, καθώς και των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ του άρθρου 5, για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διοίκησης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εκκαθάρισης. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται και για κάθε αλλαγή των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου.
  11. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις μεταβιβάσεις μετοχών της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ή τις αλλαγές των προσώπων της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου εάν έχει αντικειμενικούς και εξακριβωμένους λόγους να θεωρεί ότι η μεταβίβαση αποτελεί απειλή για την ορθή και συνετή διοίκηση και διαχείριση του Φορέα Εκκαθάρισης.
  12. Με απόφασή της η ΡΑΕ μπορεί να εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 5 του παρόντος, περιλαμβανομένων των όρων για την έγκριση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα Εκκαθάρισης, των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης και των μετόχων του, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 

ΑΡ18

11 Δεκεμβρίου 2017, 11:15 | Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Μόνιμος Σύνδεσμος

Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:

Στην παρ ΒΒ) θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τι νοείται εγχώριο ενεργειακό καύσιμο και η μεθοδολογία υπολογισμού της ποσόστωσης του 15%, ως προς την προτεραιότητα κατανομής τους.

 

ΑΡ 24

11 Δεκεμβρίου 2017, 12:19 | Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Μόνιμος Σύνδεσμος

Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:

Στο άρθρο 117Β και ειδικότερα στο αρ 3 παρ β, παρ 4 εδάφιο ε, προτείνουμε λόγο ανάληψης των υποχρεώσεων της από τον εισφερόμενο κλάδο να διατηρήσει η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μέρος των ειδικών αποθεματικών προς κάλυψη υποχρεώσεων οι οποίες υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν από τον εισφερόμενο κλάδο πριν την ολοκλήρωση της απόσχισης.

 

Tελος  σχόλιο   κατέθεσε  και  το  μέλος  του  ΔΣ  της  ΠΟΣΠΗΕΦ   κύριος Πέτρος  Τσικούρας

11 Δεκεμβρίου 2017, 11:15 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:   

Το Ελληνκό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα πρεπει να είναι διάδοχος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ όχι μόνο για τα Ελλείματα των Αγορών αλλά και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ .
Σε κάθε άλλη περίπτωση η διάσπαση αυτή ως μέχρι σήμερα στο κείμενο προς διαβούλευση προδιαγράφεται , θα έχει ως παράπλευρη έστω συνέπεια την δημιουργία συνθηκών συρρίκνωσης των γεγενημμένων και δικαστικά εκκρεμών απαιτήσεων των παραγωγών Φ/Β, γεγονός που οδηγεί σε παραβίαση συνταγματικών και κοινοτικών / ευρωπαϊκών διατάξεων.

Οι Φ/Β παραγωγοί για ακόμα μια φορά έστω εκ του αποτελέσματος θα αποτελέσουν τις παράπλευρες απώλειες – ακούσια θύματα της όλης διαδικασίας θεωρητικού εκσυγχρονισμού του συστήματος.

 

 

—————.——————————————————————————.—————-

 

Συμμετέχετε  στη Δημόσια  Διαβούλευση  για  τη   Διάσπαση  του   ΛΑΓΗΕ .

Λήγει  τη  Δευτέρα  στις   11/12/2017 .

Δείτε το κείμενο  της  Διαβούλευσης  στο Παρακάτω  LINK .

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γιαννης Μπασδαβανος

  Καλησπερα,ο Λαγηε παρατηρω παλι οτι αργει να πληρωσει.Εχετε καμια ενημερωση;Φοβαμαι οτι παλι θα εχουμε μεγαλες υπερημεριες μιας και το cush flow της ΔΕΗ ,οπως και εσεις ειπατε αργησε πολυ .Παραλληλα αυτη την εβδομαδα διοχετευθηκαν πολυ λιγα χρηματα και πληρωθηκαν ελαχιστα παρκα.
  Σας παρακαλω αν γνωριζετε κατι σχετικα με τις πληρωμες ενημερωστε μας.

 2. το απαράδεκτο είναι ότι όσοι συμμετείχαν στην διαβούλευση, είδαν το τυρί και δεν είδαν την φάκα ,το ότι φεύγει ο ΗΕΠ από τον λειτουργό αλλά το έλλειμμα του ,παραμένει στον λειτουργό, δεν το είδε κανείς για σχολιασμό?

  • Παπακυριακού Γιάννης

   Κ. Πάνο το παρακάτω είναι από την συμμετοχή της ΠΟΣΠΗΕΦ στην δημόσια διαβούλευση. Μάλλον δεν το προσέξατε.Προτείνουμε μέρος των ειδικών αποθεματικών να παραμείνει στον υφιστάμενο ΛΑΓΗΕ, προς κάλυψη υποχρεώσεων που υπάρχουν ή θα προκύψουν (ΗΕΠ)

   11 Δεκεμβρίου 2017, 12:19 | Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
   Μόνιμος Σύνδεσμος
   Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: [Θετική Ψήφος] [Αρνητική Ψήφος]

   Στο άρθρο 117Β και ειδικότερα στο αρ 3 παρ β, παρ 4 εδάφιο ε, προτείνουμε λόγο ανάληψης των υποχρεώσεων της από τον εισφερόμενο κλάδο να διατηρήσει η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μέρος των ειδικών αποθεματικών προς κάλυψη υποχρεώσεων οι οποίες υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν από τον εισφερόμενο κλάδο πριν την ολοκλήρωση της απόσχισης.

  • ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

   Το σχόλιο μου στη Διαβούλευση . Εκαναν κάποιες μέρες να το εμφανίσουν αλλά σήμερα Εμφανίζεται :

   Το Ελληνκό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα πρεπει να είναι διάδοχος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ όχι μόνο γιατα Ελλείματα των Αγορών αλλά και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ .
   Σε κάθε άλλη περίπτωση η διάσπαση αυτή ως μέχρι σήμερα στο κείμενο προς διαβούλευση προδιαγράφεται , θα έχει ως παράπλευρη έστω συνέπεια την δημιουργία συνθηκών συρρίκνωσης των γεγενημμένων και δικαστικά εκκρεμών απαιτήσεων των παραγωγών Φ/Β, γεγονός που οδηγεί σε παραβίαση συνταγματικών και κοινοτικών / ευρωπαϊκών διατάξεων. Οι Φ/Β παραγωγοί για ακόμα μια φορά έστω εκ του αποτελέσματος θα αποτελέσουν τις παράπλευρες απώλειες – ακούσια θύματα της όλης διαδικασίας θεωρητικού εκσυγχρονισμού του συστήματο

 3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ . !!!

  Τα κόστη λειτουργίας αφορούν ουσιαστικά κόστη ενέργειας και θα πρέπει να εξακολουθούν να τα επιβαρύνονται οι προμηθευτές, όπως γίνεται έως σήμερα. Αν το δημόσιο επιθυμεί να τους απαλλάξει και από αυτό το κόστος, τότε το ίδιο το Δημόσιο θα πρέπει να το αναλάβει δεδομένου ότι ο οργανισμός είναι Δημόσιος .

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.