Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργο προβολής, προώθησης και δημοσιότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργο προβολής, προώθησης και δημοσιότητας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του υποέργου 2 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):5035152.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ως εξής:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες της Πράξης με Τίτλο «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5035152, με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ανάθεση θα γίνει βάσει του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας ανάθεση του άρθρου 118.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – Την  με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2717/897/Α3/19.04.2019 (ΑΔΑ 9ΕΣ4465ΧΙ8-ΡΝ8) απόφαση ένταξης του έργου «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035152 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1437/311Β3/06.03.2020, AΔΑ ΨΚΠ046ΜΤΛΡ-ΗΗΠ Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035152 και ΣΑ 2019ΣΕ17510002,

– Την από 30.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΠΟΣΠΗΕΦ με την οποία δόθηκε εξουσιοδότηση, στον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της Ομοσπονδίας, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια διαγωνισμών ανεξαρτήτως ποσού την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035152 του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Η πρόσκληση απευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και σε έναν οικονομικό φορέα, ήτοι στην εταιρεία  «NEW AGE ADV I.K.E». Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 12.016,13 €
Φ.Π.Α. 24%
ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης με Τίτλο «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5035152.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δώδεκα  (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η παρούσα πρόσκληση αποβλέπει στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης με Τίτλο «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5035152.

Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης συνίσταται στα εξής:

ü  Π1.1: Σχεδιασμός και Παραγωγή Banners (σχεδιασμός 2 Banners)

ü  Π1.2: Διοργάνωση και διεξαγωγή 4 ημερίδων προσέλκυσης ωφελουμένων

ü  Π1.3: Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων και προγραμμάτων για τις 4 ημερίδες προσέλκυσης ωφελουμένων(200 τμχ)

ü  Π1.4: Σχεδιασμός και αποστολή Newsletter (6 τμχ)

ü  Π1.5: Σχεδιασμός και εκτύπωση δισέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων (2.000 τμχ)

ü  Π1.6: Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών της Πράξης (200 τμχ)

ü  Π1.7: Δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (6 καταχωρήσεις) εκ των οποίων τουλάχιστον 1 στην Αθήνα και 1 στην Θεσσαλονίκη

ü  Π1.8: Προβολή του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, υποβάλλει ως Παραδοτέα:

1η απολογιστική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται οι υπηρεσίες του παραδοτέου Π1.2 και Π1.8, που έχουν παρασχεθεί κατά το πρώτο εξάμηνο.

2η Απολογιστική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι υπηρεσίες του παραδοτέου Π1.2 και Π1.8, που έχουν παρασχεθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποβάλει τα παραδοτέα Π1.1, Π1.3, Π1.4, Π1.5, Π1.6, Π1.7. Ειδικότερα υποβάλει:

– Ως προς τις δημοσιεύσεις: αντίτυπα των εντύπων με τις καταχωρήσεις σημειωμένες ευκρινώς. Επίσης, επίσημο παραστατικό του μέσου όπου θα αναγράφεται το κόστος των εμφανίσεων. Θα αναγράφονται αναλυτικά οι εφημερίδες ή/και τα περιοδικά, δηλ. η επωνυμία του μέσου, οι διαστάσεις της καταχώρησης (σε cm), ο αριθμός εμφανίσεων, το αρχικό κόστος ανά εμφάνιση βάσει τιμοκαταλόγου, το αρχικό συνολικό κόστος βάσει τιμοκαταλόγου, το ποσοστό έκπτωσης που επιτυγχάνεται, το τελικό κόστος ανά μέσο (χωρίς ΦΠΑ), η διάρκεια προβολής, η μέση ημερήσια/εβδομαδιαία αναγνωσιμότητα του μέσου (για όσα έντυπα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου για τα παραδοτέα Π1.1, Π1.3, Π1.4, Π1.5, Π1.6, Π1.7 θα πραγματοποιείται με εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολόγιου που εκδίδεται κάθε φορά που θα γίνεται τμηματική παράδοση των υπηρεσιών και που αντιστοιχεί στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η πληρωμή του αναδόχου για το παραδοτέο Π1.2 και Π1.8 θα πραγματοποιείται με την οριστική παραλαβή της απολογιστικής έκθεσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων όπως προκύπτουν από την υλοποίηση εκάστης φάσης του έργου όπως συμφωνείται με την Αναθέτουσα Αρχή, τη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής και την έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου2019ΣΕ17510002). Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. Σα Ε1751). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Φόρος: 8% (οκτώ τις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013.

Κρατήσεις: 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016.

CPV 79952000‐2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων

79341100-7: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

79341000‐6: Υπηρεσίες διαφήμισης

79342200‐5: Υπηρεσίες προώθησης

22140000-3: Ενημερωτικά έντυπα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

 

8  Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή (διαβιβαστικό) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος.

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο της ΠΟΣΠΗΕΦ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελο της θα πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:

1. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής/αποδοχής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

5. Βεβαίωση εγγραφής του προσφέροντος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο που να έχει εκδοθεί το αργότερο 30 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

6. Έναν φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με Συμπληρωμένο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θα ελέγξει την προσφορά (δικαιολογητικά και οικονομική προσφορά) με βάση τα αναφερόμενα ανωτέρω.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς, η ΠΟΣΠΗΕΦ  ζητά από τον προσφέροντα, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλει, να συμπληρώσει, να αποσαφηνίσει ή να ολοκληρώσει τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης.

ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εγνατίας 37 (2ος όροφος), Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 535 755 info@pospief.gr & grammateia@pospief.gr

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του ΠΟΣΠΗΕΦ https://www.pospief.gr/ και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.