Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / AYΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΕ

AYΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οικ. 47692
Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Πατησίων 147,
11 251, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-8646939
Fax: 210-8646939
e-mail: reb.batmanoglou@gmail.com
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄129), όπως ισχύει και ειδικότερα το
άρθρο 25 αυτού.
2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), όπως ισχύει.
3. Το ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄156), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.
4. Το ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και
Επιλογής Προϊσταμένων» (ΦΕΚ Α΄33) και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.
5. Το ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες …»
(ΦΕΚ Α΄136) και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.
6. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της
25.10.2003, σ. 32) όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ του
2
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την
επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L140 της 5.6.2009, σ. 63) και ισχύει.
7. Την ΚΥΑ Η.Π. 54409/2632/2004 (ΦΕΚ Β΄1931) «Σύστημα εμπορίας
διακιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις …», όπως ισχύει.
8. Την ΚΥΑ Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/2014 (ΦΕΚ Β΄3304) «Ενίσχυση για
επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο
διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος …»
9. Τη βασική αρχή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου ενάντια στη
κλιματική αλλαγή δηλαδή την αρχή της κοινής αλλά διαφοροποιημένης
ευθύνης («Principle of Common but Differentiated Responsibility») την οποία
καθιέρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο.
10. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130 και 131
τελικό «Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων
στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου μετά το 2012», (ΕΕ C 158 της 5.6.2012, σ. 4), όπως ισχύει.
11. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα
κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012» (ΕΕ C 387 της 15.12.2012,
σ.6).
12. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. 278/2011 «σχετικά με τον
καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη
δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου», (ΕΕ L 130 της 17.05.2011, σελ. 1).
13. Την υπ. αριθμ. 2/2016 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το ημερολογιακό έτος
2016.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98)
15. Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄167).
16. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
17. Το Π .Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).
18. Τη με αριθ. Υ31/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄2183).
19. Την ΚΥΑ την 31654/ΕΘΥ1415/20.7.2010 «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου
(Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β΄ 1262).
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκύπτει δαπάνη για
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής των εσόδων από
πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το
έτος 2016, σύμφωνα με την παράγραφο Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4369/2016 και το άρθρο 47 του ν.
4409/2016.
Άρθρο 2
Κατανομή εσόδων
Τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως ακολούθως για το έτος 2016:
α. Ποσοστό εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των εσόδων αποτελεί πόρο του
Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
β. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις
ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ.
ΚΥΑ ΑΠ/21906/2014 (ΦΕΚ Β’3304). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται
για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της παραπάνω παραγράφου (α), δηλ.
του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει.
γ. Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%) των εσόδων διατίθεται για την άμεση
ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων
οικιών. Οι ανωτέρω πόροι συνδυάζονται με πόρους του «ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» (ΚΥΑ 31654/ΕΘΥ1415/20.7.2010 – ΦΕΚ
1262/Β/6.8.2010) για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε
υφιστάμενες οικίες στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ.
Πρωτ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη
του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Προς επίτευξη
4
του ανωτέρω σκοπού, οι πόροι μεταφέρονται σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό
του Δικαιούχου του ανωτέρω Προγράμματος, Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Πόροι που τυχόν δε
χρησιμοποιηθούν για το ανωτέρω Πρόγραμμα, διατίθενται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε
λοιπά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, που
σχεδιάζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε
θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν καταργείται.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.