Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΔΕΔΔΗΕ: Νέα μεθοδολογία για την εξέταση αιτήσεων σε έργα ΑΠΕ μικρής δυναμικότητας

ΔΕΔΔΗΕ: Νέα μεθοδολογία για την εξέταση αιτήσεων σε έργα ΑΠΕ μικρής δυναμικότητας

Σε συντομότερο χρόνο μπορεί εφεξής να εξετάζει ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αιτήσεις έργων ΑΠΕ μικρής δυναμικότητας για τη χορήγηση όρων οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά τη δυνατότητα να αποφαίνεται επί των υποβληθέντων αιτήσεων με βάση τον κατάταξή τους όχι μόνον ανά περιφερειακές διευθύνσεις  (Αττική, Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησος – Ήπειρος, Νησιά), αλλά και ανά περιοχή, δηλαδή σε επίπεδο νομού.

Με την μεθοδολογία αυτή, όπως υπολογίζουν στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα ήταν εφικτό κατά τους επόμενους 12 μήνες να εξεταστούν και να απαντηθούν, θετικά ή αρνητικά, οι χιλιάδες αιτήσεις που σήμερα εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

Αναλυτικά, με τη νέα απόφασή του το ΥΠΕΝ αποφάσισε να τροποποιήσει την υπ΄ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/ 1083/17.03.2020 υπουργική  απόφαση «Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193)».

Βάσει της νέας υπουργικής απόφασης, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

  • Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δικτύου κατατάσσει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά προτεραιότητας αυτοτελώς ανά περιοχή του ΔΕΔΔΗ ΑΕ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3.
  • Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δικτύου δύναται να χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμό μικρότερης προτεραιότητας συγχρόνως με σταθμό μεγαλύτερης προτεραιότητας, εφόσον η σύνδεση του σταθμού μικρότερης προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει: είτε α) σε υποσταθμό υψηλής τάσης / μέσης τάσης (νέο ή υφιστάμενο), ο οποίος δεν εξυπηρετεί γραμμές (και φορτία) διανομής του τοπικού δικτύου, είτε β) σε ιδιωτικό υποσταθμό υψηλής τάσης / μέσης τάσης (νέο ή υφιστάμενο), κατά την έννοια της υπ’ αριθμόν 787/2012 απόφασης ΡΑΕ, είτε γ) σε νέο υποσταθμό υψηλής τάσης / μέσης τάσης του ΕΔΔΗΕ, κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 787/2012 απόφασης της ΡΑΕ.
  • Στα κορεσμένα δίκτυα, όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4546/2018, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατατάσσονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σε σειρά προτεραιότητας ανά κορεσμένο δίκτυο. Ειδικά στις περιπτώσεις κορεσμένων δικτύων όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων του άρθρου 60 του ν.4546/2018, αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, δεν κατατάσσονται στην Ομάδα Γ’ εκτός αν πρόκειται για Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή για Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.
  • Σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, ο αρμόδιος Διαχειριστής διατηρεί την υπόψη αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, εκδίδει αρνητική απάντηση επί της σχετικής υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Και σε αυτήν την περίπτωση ο Διαχειριστής διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε(5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν καταστεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραιότητα της αρχικής αίτησης.
  • Όσον αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης, με βάση τα υποβληθέντα κατά το χρόνο υποβολής της στοιχεία, προκύπτει η ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προϋφιστάμενης Ενεργειακής Κοινότητας που δραστηριοποιείται στην ίδια περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας. Από τις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης εξαιρούνται οι σταθμοί του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 όπως ισχύει και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν.4513/2018.
  • Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δικτύου επικαιροποιεί τους καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την ομάδα προτεραιότητας στην οποία υπάγεται η κάθε αίτηση, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της νέας υπουργικής απόφασης κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Οι κατάλογοι δημοσιοποιούνται εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του μήνα που έπεται. Οι προσφορές σύνδεσης κατά τον μήνα αυτό, εξετάζονται με βάση τους καταλόγους όπως αυτοί έχουν επικαιροποιηθεί και δημοσιοποιηθεί και η σειρά προτεραιότητας δεν επηρεάζεται από νέες αιτήσεις, με εξαίρεση τις αιτήσεις της ομάδας Α.Επίσης ο Διαχειριστής Δικτύου δημοσιοποιεί ανά δύο (2) μήνες τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης ή για τις οποίες διαπιστώθηκε αδυναμία σύνδεσης. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον υποσταθμό σύνδεσης υψηλής τάσης / μέσης τάσης, τους μετασχηματιστές σύνδεσης και τη γραμμή σύνδεσης.Στους καταλόγους σημειώνεται αν έχει υποβληθεί αίτημα επανεξέτασης, κατόπιν γνωστοποίησης αδυναμίας σύνδεσης.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.