Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ: Πώς υποβάλλεται η δήλωση ετοιμότητας για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ: Πώς υποβάλλεται η δήλωση ετοιμότητας για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Για τις νέες προβλέψεις σχετικά με τη Δήλωση Ετοιμότητας προς σύνδεση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Εενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), σύμφωνα με το ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α΄200/20.10.2020), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Όπως αναφέρει σε εκτενή ανακοίνωσή του, εφεξής ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1.Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει Δήλωση Ετοιμότητας / Αίτησης Ενεργοποίησης Σύνδεσης στον αρμόδιο διαχειριστή (περιοχές ΔΕΔΔΗΕ) με όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με το άρθρο 20 του ν. 4736/2020 δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού να  υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή μόνο Δήλωση Ετοιμότητας (με συμπλήρωση της ενότητας 1 του εντύπου Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης Σύνδεσης) συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο ή το σύστημα, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης, είτε αυτά εκτελούνται από τον παραγωγό είτε από τον αρμόδιο διαχειριστή, οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, να καθορίζονται όχι με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία, αλλά με βάση την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού.O αρμόδιος διαχειριστής, αφού προηγουμένως ελέγξει, ως προς την πληρότητα και ορθότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλει ο ενδιαφερόμενος με τη Δήλωση Ετοιμότητας, εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών.

2. Σε περίπτωση που ο κάτοχος σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ επιθυμεί τη σύνδεση (θέση υπό τάση) του σταθμού με το δίκτυο ή το σύστημα, υποβάλλει προς τον αρμόδιο διαχειριστή Δήλωση Ετοιμότητας / Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης, συμπληρώνοντας στο έντυπο της Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης Σύνδεσης την ενότητα 1 «Δήλωση Ετοιμότητας» και την ενότητα 2 «Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης», συνυποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 1 και 2 του εντύπου.

Ο αρμόδιος διαχειριστής μετά την υποβολή της Δήλωσης Ετοιμότητας / Αίτησης Ενεργοποίησης Σύνδεσης από τον ενδιαφερόμενο, εξετάζει εντός πέντε (5) ημερών τη δυνατότητα σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω Δήλωσης Ετοιμότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο ή το σύστημα, εντός των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών ή εάν εντός αυτών των δεκαπέντε (15) ημερών προκύπτει αλλαγή στην Τιμή Αναφοράς, ο αρμόδιος διαχειριστής, αφού προηγουμένως ελέγξει, ως προς την πληρότητα και ορθότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλει ο ενδιαφερόμενος με τη Δήλωση Ετοιμότητας (ενότητα 1 του εντύπου Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης), εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών.

3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης Σύνδεσης, διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει των αναγραφόμενων στο έντυπο της Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προβαίνει στην επιστροφή του φακέλου της Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης με επεξηγηματική επιστολή προς τον ενδιαφερόμενο.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συνυποβάλει μαζί με τη Δήλωση Ετοιμότητας (ενότητα 1 του εντύπου Δήλωσης Ετοιμότητας/Αίτησης Ενεργοποίησης σύνδεσης), προκειμένου να ισχύσουν τα ανωτέρω είναι τα κάτωθι:

α.  Η συναφθείσα Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης

β.  Η απαιτούμενη άδεια που προβλέπεται, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία (νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο άδειας δόμησης για τις δομικές κατασκευές του σταθμού ή άλλο πολεοδομικό παραστατικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία).

γ.  Η συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης και το αποδεικτικό καταβολής του κόστους σύνδεσης του σταθμού με το δίκτυο ή το σύστημα, με βάση τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης.

δ.  Η δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου. Η ανωτέρω δήλωση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχετική έκθεση αυτοψίας, στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα της αυτοψίας, τα βασικά στοιχεία του εγκατεστημένου εξοπλισμού, ήτοι ο αριθμός και ο τύπος των μονάδων παραγωγής, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών, που ελέγχθηκαν και καταγράφηκαν, και θα συνοδεύεται από φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τη γενική άποψη του σταθμού και τον οικίσκο ή υποσταθμό, όπου υπάρχει.

5. Ο αρμόδιος διαχειριστής διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους των εκθέσεων αυτοψίας σε ποσοστό 20% των έργων που αφορούν οι υπό έλεγχο εκθέσεις. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής διαπιστώσει ψευδή δήλωση περί ολοκλήρωσης των εργασιών τότε η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών ανακαλείται με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΔΑΠΕΕΠ και η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) θα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μειωμένη κατά 5%.

6. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει Δήλωση Ετοιμότητας για ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού τους πριν από τις 20.10.2020, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στις προβλέψεις του ν. 4736/2020, άρθρο 20 (ΦΕΚ Α΄200/20.10.2020), απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου στο ΔΕΔΔΗΕ Δήλωση Ετοιμότητας με συμπληρωμένη την ενότητα 1 του εντύπου, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 43.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το σχετικό έντυπο εδώ:
Δήλωση Ετοιμότητας Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.