Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΔΕΔΔΗΕ: Έως αύριο η προθεσμία για προσαρμογή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στο νέο νόμο

ΔΕΔΔΗΕ: Έως αύριο η προθεσμία για προσαρμογή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στο νέο νόμο

Λήγει αύριο, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, η προθεσμία που έχει ορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την προσαρμογή των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας, ώστε τα εκκρεμή αιτήματά τους για οριστική προσφορά σύνδεσης να εξεταστούν εγκαίρως, με βάση την καθορισθείσα σειρά προτεραιότητας.

Για το θέμα αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ παρέχει με ανακοίνωσή του σειρά διευκρινίσεων και οδηγιών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορείς να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έτσι να μην απωλέσουν τη θέση που ήδη κατέχουν στη σειρά προτεραιότητας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ν. 4759/2020, που φηψίστηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 245/ Α/09.12.2020), τα μέλη των Ενεργειακών Κοινοτήτων με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλες Ενεργειακές Κοινότητες που δραστηριοποιούνται στην ίδια Περιφέρεια και έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σε εφαρμογή του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/ Α/09.12.2020) σχετικά με σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Ενεργειακών Κοινοτήτων, έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 160 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/09.12.2020) και της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020  διευκρινιστικής εγκυκλίου επί αυτού, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τις Ενεργειακές Κοινότητες κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ότι εφεξής θα ισχύουν τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 160 «5. Μέλος Ε.Κοιν., που έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, ο οποίος ενισχύεται μέσω Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ε. Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4513/2018. Ε.Κοιν. που έχουν συσταθεί με τον σκοπό της παρ. 5, οφείλουν αμελλητί να τροποποιήσουν τη σύνθεση των μελών τους, ώστε τα μέλη τους να μην αποτελούν μέλη και άλλης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ακόμη και σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού τους».

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ για τον έλεγχο τήρησης της ανωτέρω νομοθετικής πρόβλεψης για τα εκκρεμή αιτήματα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από Ε.Κοιν. καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας να αποστείλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ (φυσική αποστολή στη Μονάδα υποβολής του αρχικού φακέλου ή ηλεκτρονική αποστολή σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης, ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο σταθμός) κατά περίπτωση τα παρακάτω:

Α. Στην περίπτωση τήρησης του ανωτέρω κριτηρίου:

Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του νόμιμου εκπρόσωπου της Ε.Κοιν. ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετείχαν κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής στον αρμόδιο διαχειριστή της αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης έως και την ημέρα υπογραφής της Υ.Δ. σε άλλη προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό.

Β. Στην περίπτωση μη τήρησης του ανωτέρω κριτηρίου:

   • Την ανακοίνωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. προκειμένου τα μέλη της να μην αποτελούν μέλη σε προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. (δηλαδή σε Ε.Κοιν που έχει συσταθεί προγενέστερα από την εξεταζόμενη Ε.Κοιν.) που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, καθώς και τη σχετική πράξη τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της και
   • Τα επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά στοιχεία της Ε.Κοιν. (κωδικοποιημένο καταστατικό, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ., πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. τρέχουσας εκπροσώπησης).

3. Σε περίπτωση αποστολής εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας

   • της Υ.Δ. της περίπτωσης Α, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται με βάση την ήδη καθορισθείσα σειρά προτεραιότητας,
   • των στοιχείων της περίπτωσης Β,
    ο σταθμός “χάνει” τη θέση που είχε στη σειρά προτεραιότητας και κατατάσσεται εκ νέου σε σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. και ο αρμόδιος Διαχειριστής προχωρά στην εξέταση των επόμενων αιτημάτων χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σύμφωνα με την καθορισθείσα σειρά προτεραιότητας.

4. Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων των περιπτώσεων Α ή Β, κατά περίπτωση, το εν λόγω αίτημα δεν εξετάζεται (παύει η κατάταξή του σε σειρά προτεραιότητας) και ο αρμόδιος Διαχειριστής συνεχίζει την εξέταση και τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης στα λοιπά αιτήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα σειρά προτεραιότητας.

5. Σε περίπτωση αποστολής μετά την ανωτέρω χρονική προθεσμία

   • της Υ.Δ. της περίπτωσης Α, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης το αίτημα εξετάζεται με βάση την αρχική σειρά προτεραιότητας και η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
   • των στοιχείων της περίπτωσης Β,
    ο σταθμός «χάνει» τη θέση που είχε στη σειρά προτεραιότητας και κατατάσσεται εκ νέου σε σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. Εάν κατά την ημερομηνία αποστολής των στοιχείων ο αρμόδιος Διαχειριστής έχει προβεί σε χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε επόμενα στη σειρά προτεραιότητας αιτήματα η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

6. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής των σχετικών στοιχείων στον αρμόδιο Διαχειριστή, η κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας εξέτασης θα λαμβάνει χώρα στην αμέσως επόμενη επικαιροποίηση αυτής, ήτοι στον αμέσως επόμενο ημερολογιακό μήνα σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 (ΦΕΚ Β/5693/23.12.2020) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/7.03.2020 Υπουργικής Απόφασης.

7. Αιτήματα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από Ε.Κοιν. που υποβάλλονται στον αρμόδιο Διαχειριστή μετά την 01.01.2021 προκειμένου αυτά να θεωρηθούν πλήρη θα πρέπει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά να υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της Ε.Κοιν. με την οποία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετέχουν σε άλλη προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό.

 

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποστολής των στοιχείων:

en_koin_dxd@deddie.gr για έργα ευθύνης Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου

en_koin_dpa@deddie.gr για έργα ευθύνης Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής

en_koin_dpmth@deddie.gr για έργα ευθύνης Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης

en_koin_dpph@deddie.gr για έργα ευθύνης Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου

en_koin_dpke@deddie.gr για έργα ευθύνης Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρική Ελλάδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.