Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ . Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ . Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ                 Ημ/νια : 3/9/2018

 

Προς : Γ.Γ Ορυκτού Πλούτου ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλο.

Κοιν. : Ειδικός Σύμβουλος Υπ. ΠΕΝ κ. Τσέκερης.

 

Θέμα: Εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του ν.4414 των σταθμών ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ οι οποίες συνάπτουν Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) και διενέργεια διαγωνισμών στους ΦΒ σταθμούς μόνο με μια κατηγορία >500KW.

 

Αξιότιμε κ. Βερροιόπουλε,

Σε συνέχεια των διαγωνισμών της 2/7/2018 και των αποτελεσμάτων τους, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των γεγονότων και προτάσεις βελτίωσης εφόσον παραμείνει το υφιστάμενο πλαίσιο, ειδικότερα ως προς την ένταξη των μικρών ΦΒ μονάδων ΑΠΕ στο σύστημα. Η Ομοσπονδία παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή τους εν λόγω διαγωνισμούς στους οποίους μέλη του ΔΣ της συμμετείχαν ενεργά, ενώ πέραν αυτού ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας συμμετείχε τόσο στην συνάντηση επενδυτών (που αποκλείσθηκαν από τους διαγωνισμούς) στο ΥΠΕΝ αλλά και στην ΡΑΕ (7/8/2018) σχετικά με τις σημαντικές αστοχίες που παρουσιάστηκαν. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι οι απόψεις μας όπως αυτές παρουσιάστηκαν στις εν λόγω συναντήσεις, είναι τεκμηριωμένες στην βάση πραγματικών στοιχείων από την συμμετοχή μας στους διαγωνισμούς.

Είναι γεγονός ότι στις διαγωνιστικές διαδικασίες υπήρξαν σημαντικές αστοχίες, στις οποίες έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στις εν λόγω συναντήσεις, τόσο κατά την διαδικασία του bidding όπως :

  • Αστοχίες στον σειριακό σχεδιασμό του συστήματος και αδυναμία αυτού να ανταπεξέλθει στον όγκο πρόσφορών από τους 155 συμμετέχοντες στο τελευταίο λεπτό του διαγωνισμού. Ως επιβεβαίωση αναφέρουμε ότι από τις περίπου 360 εμπρόθεσμες προσφορές που υποβλήθηκαν το τελευταίο λεπτό μόλις οι 168 έγιναν αποδεκτές ως έγκυρες. Προτείναμε στην ΡΑΕ την τροποποίηση του αρ. 14.2.2.1 της προκήρυξης ώστε ως αποδεκτές προσφορές να ορίζονται όλες όσες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός της 30λεπτής διάρκειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Πρόταση την οποία, εφόσον υιοθετήσει η ΡΑΕ, ο υπεύθυνος της COSMOONE κ. Πετμεζάς, ο οποίος ήταν παρόν στην συνάντηση, ανέφερε ότι μπορεί τεχνικά να την υλοποιήσει αλλά παραμένει ερωτηματικό εάν η ΡΑΕ έχει την βούληση να αποδεχθεί το σφάλμα και να το διορθώσει!

 *   Η υπερσυγκέντρωση έργων από έναν συμμετέχοντα (ένα ΑΦΜ) ο οποίος συμμετείχε στον διαγωνισμό ΦΒ<1MW με 53 σταθμούς ισχύς 39,25MW στο σύνολο των 155 με ισχύ 93,66MW ήτοι 34,2% σε επίπεδο έργων και 41,9% σε επίπεδο ισχύος. Αποτέλεσμά αυτού ήταν ο εν λόγω συμμετέχοντας να σαρώσει τον διαγωνισμό «μειοδοτώντας» με 43 σταθμούς συνολικής ισχύς 29,27MW και μέση τιμή τα 78,86€/MWH. Προτείναμε στην ΡΑΕ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1)  για την άμβλυνση του προβλήματος τον έλεγχο των μετόχων στις εταιρείες (τελευταίο έτος) που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, θέτοντας κάποιο όριο ισχύς ανά κοινό μέτοχο, ώστε να μειωθεί το φαινόμενο μίας εταιρείας με πολλά έργα ή πολλών διαφορετικών εταιρειών με λίγα έργα αλλά τους ίδιους μετόχους. Η ΡΑΕ απέκλεισε την συγκεκριμένη λύση χωρίς καμία συζήτηση!

Τα προαναφερόμενα είχαν ως αποτέλεσμα τις έντονες διαμαρτυρίες, ενστάσεις, αιτήσεις αναθεώρησης, εξώδικα κ.τ.λ. αλλά και τον ιδιαίτερο προβληματισμό για νέες επενδύσεις σε μικρές εγκαταστάσεις ΦΒ σταθμών.  Το ζήτημα υπερσυγκέντρωσης έργων από έναν μια εταιρεία (ένα ΑΦΜ) υπάρχει και με συμμετέχοντα στην μεγάλη κατηγορία των ΦΒ, ο οποίος παρότι αποκλείσθηκε στον διαγωνισμό της 2/7/2018, μπορεί να συμμετάσχει στον επόμενο με 19 έργα ισχύος 103MW!

Σημαντικό πρόβλημα εντοπίσαμε και επί του ελέγχου των υποβληθέντων αδειών παραγωγής με αποτέλεσμα να συμμετάσχει έργο στον διαγωνισμό ΦΒ > 1MW (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΣ ΑΕ), το οποίο όρισε και την υψηλότερη κατοχυρωθείσα τιμή, χωρίς να έχει σε ισχύ άδεια παραγωγής. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού στο αρ. 11.2.1 παρ 2 προβλέπεται :

  1. ii.Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών Δικαιολογητικών, που υποβάλλουν, δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και  της Προσφοράς και έχουν τηρήσει τους όρους αυτών.

Πέρα από το γεγονός με τον εν λόγω σταθμό, στην συνάντηση των επενδυτών (7/8/2018) με την ΡΑΕ κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στο συγκεκριμένο γεγονός και ειδικότερα ρωτήσαμε εάν η ΡΑΕ έλεγξε την ισχύ των αδειών, με βάση την βασική προϋπόθεση της προκήρυξης και λάβαμε την αρνητική απάντηση της. Η ΡΑΕ επικαλέστηκε 1) ότι ο ΛΑΓΗΕ δεν έχει εκδώσει τον προβλεπόμενο από τον ν.4152/2013 Πίνακα Τέλους Διατήρησης Άδειας Παραγωγής και 2) το αρ. 49 του μεταγενέστερου νόμου 4549, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στης 12/6/2018 και προέβλεπε την παράταση στην καταβολή του Τέλους Διατήρησης αδειών παραγωγής ως της 30/6/2018. Η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη και αναφέρεται για την ισχύ των αδειών κατά την ημερομηνία αίτησης συμμετοχής της οποίας η καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 5/6/2018.  Περεταίρω θυμίζουμε ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Τέλους Διατήρησης Ισχύος ισούται με αυτοδίκαια παύση της ισχύς της άδειας, ενώ η εμπρόθεσμη καταβολή του εν λόγω Τέλους αποδεικνύει την ισχύ της άδειας παραγωγής. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ορθή και σύννομη λειτουργία εκ μέρους της ΡΑΕ, με βάση και την προκήρυξη των διαγωνισμών,  θα ήταν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των νομιμοποιητικών στοιχείων για τους διαγωνισμούς να ζητήσει-απαιτήσει τον Πίνακα του Τέλους Διατήρησης Άδειας Παραγωγής από  τον ΛΑΓΗΕ, με βάση την ΥΑ ΑΠΕΕΚ/Γ/οικ 184759 13/12/2017, η οποία προέβλεπε καταληκτική ημερομηνία της καταβολής του Τέλους Διατήρησης τις 12/1/2018. Έχοντας τον Πίνακα η ΡΑΕ, κατά την διενέργεια της εξέτασης των νομιμοποιητικών των συμμετεχόντων, θα απέρριπτε τους σταθμούς που δεν έχουν καταβάλλει το εν λόγω τέλος και οι ιδιοκτήτες των σταθμών θα κατέθεταν ενστάσεις με το αποδεικτικό καταβολής του Τέλους Διατήρησης, με βάση την παράταση που δόθηκε με τον ν.4546 αρ. 49. Με αυτόν τον τρόπο θα είχε προβεί στις απαιτητές ενέργειες για την διασφάλιση της εγκυρότητας του διαγωνισμού, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν το έπραξε.

Περεταίρω το ζήτημα των κατατμήσεων ισχύος (όμορα αγροτεμάχια, κατάτμηση αγροτεμαχίων κ.τ.λ) έχει κομβική σημασία αν και όπως είδαμε σε δημοσιεύματα ούτε η ΡΑΕ αλλά ούτε ο ΔΕΔΔΗΕ μπορούν να ελέγξουν αυτές τις περιπτώσεις καθώς τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατατίθενται για την έκδοση όρων σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ το συγκαλύπτουν. Παρόλο που υπάρχει αυτοψία του χώρου από ντόπιο τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ για την σύνταξη της μελέτης των έργων σύνδεσης των σταθμών και πάλι δεν μπορούν να ελεγχθούν οι κατατμήσεις. Ως λύση, η οποία θα έκανε πιο δύσκολη την υλοποίηση κατατμήσεων  (ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2)   θα μπορούσε να υπάρξει με διάταξη η οποία θα προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η αδειοδότηση επιπλέον σταθμού/σταθμών ΑΠΕ της ίδιας τεχνολογίας από την ίδια εταιρεία (ΑΦΜ) σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από ήδη αδειοδοτημένο ή εγκατεστημένο σταθμό της ιδίας εταιρείας. Η εν λόγω διάταξη είναι παρεμφερής με αυτή της ένταξης στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων των σταθμών ΑΠΕ (ΔΙΠΑ/οικ. 37674 Α.Φ 2471 10/8/2016) Παράρτημα Χ περίπτωση 2 και θα μπορούσε να λειτουργήσει συνδυαστικά με το έλεγχο μετόχων όπως ήδη αναφέραμε (ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1).

Όπως γίνεται αντιληπτό, παρόλο που συνδυαστικά οι προτάσεις μας ενδεχομένως θα μπορούσαν να αμβλύνουν κάπως τα προαναφερόμενα προβλήματα και πάλι όμως οι μικροί επενδυτές στις ΑΠΕ δεν μπορούν να ανταγωνιστούν επι ίσης όροις στους διαγωνισμούς στις συγκεκριμένες συνθήκες. Η ευρηματικότητα συμμετεχόντων, η αδυναμία ελέγχου και η δυνατότητα μιας εταιρείας ή θυγατρικών αυτής να σαρώνουν τους διαγωνισμούς είναι ζητήματα τα οποία δεν επιτρέπουν σε μικροπαραγωγούς να επενδύσουν στις ΑΠΕ.

Ως αποτέλεσμα αυτού προτείνουμε την εξαίρεση από τις διαγωνιστικές διαδικασίες των σταθμών ΑΠΕ οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ΣΕΣΤ και την τροποποίηση του αρ. 27Α του ν.3734,  όπως ισχύει κατόπιν της Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 αρ. 1, στην βάση των:

  • Αρ.125 Κατευθυντήριων Γραμμών 2014-2020 (Χειμερινού Πακέτου), το οποίο εξαιρεί τους συγκεκριμένους σταθμούς του αρ.125 από τον να πωλούν την ηλεκτρική τους ενέργεια απευθείας στην αγορά και να υπόκεινται σε υποχρεώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας :

 

(125) Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο (124) δεν ισχύουν για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 500 kW ή έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 3 MW ή 3 μονάδων παραγωγής.
  • Αρ.127 Κατευθυντήριων Γραμμών 2014-2020 (Χειμερινού Πακέτου) το οποίο δίνει την δυνατότητα στο Κράτος – Μέλος να εξαιρέσει της μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ από τις διαγωνιστικές διαδικασίες :
(127) Οι ενισχύσεις δύνανται να χορηγούνται χωρίς την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που περιγράφεται στην παράγραφο (126) σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη του 1 MW ή έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής έως 6 MW ή 6 μονάδων παραγωγής.
  • Αρ. 3 παρ 5 του ν.4414 περί του ορίου ισχύος για την σύναψη Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) και την εξαίρεση αυτών από την συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του αρ. 5 όπως επίσης και την τιμολόγηση αυτών αρ. 4 παρ 3 .
  • Την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου (21/6/2018 10308/18) και ειδικότερα το αρ. 16 στο οποίο αναφέρει :

«..However, in specific circumstances, competitive bidding may not necessarily lead to efficient price discovery. For this reason balanced exemptions may need to be considered to ensure cost-effectiveness and minimise overall support cost. In particular, Member States should be allowed to grant exemptions from competitive bidding and direct marketing for small scale installations and demonstration projects in order to take into account their more limited capabilities. Since the Commission assesses the compatibility of support to renewables with the internal market on a case-by-case basis, these exemptions should comply with the relevant thresholds set out in the Guidelines on State aid for environmental protection and energy. In the Guidelines for 2014-2020 these thresholds are set at 1 MW (and 6 MW or 6 generation units for wind energy) and 500 kW (and 3 MW or 3 generation units for wind energy) in terms of exemptions respectively to competitive bidding and to direct marketing. …»

Η τιμολόγηση των σταθμών ΣΕΣΤ που πλέον δεν θα εντάσσονται στις διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να υπολογίζεται σε ετήσια βάση το έτος ν-1 με τον εξής τρόπο :

FEED ΣΕΣΤ τ =  ΜΤ L BIDτ ν-1 * Συντελεστής Προσαύξησης Τεχνολογίας τ

Όπου

τ : Τεχνολογία ΑΠΕ.

FEED ΣΕΣΤ : Σταθερή τιμή σύμβασης ΣΕΣΤ για την σύνδεση σταθμών του έτος ν.

ΜΤ L BIDτ ν-1 : Μεσοσταθμική τιμή του τελευταίου διαγωνισμού την συγκεκριμένης κατηγορίας ΑΠΕ του έτους ν-1.

Συντελεστής Προσαύξησης Τεχνολογίας: Ποσοστό Προσαύξησης το οποίο θα αποφασίζεται με ΥΑ από το ΥΠΕΝ εντός του έτους ν-1, κατόπιν γνωμοδότησης της ΡΑΕ εφόσον απαιτείται, και θα αφορά τις εγκαταστάσεις που συνδέονται στο έτος ν.

Με την παρούσα τιμολόγηση οι αποζημιώσεις των σταθμών υπολογίζονται με βάση την διαγωνιστική διαδικασία των μεγάλων σταθμών της συγκεκριμένης τεχνολογίας, άρα σαφώς και αντικατοπτρίζει τις τάσεις της αγοράς, ενώ ο Συντελεστής Προσαύξησης διασφαλίζει την βιωσιμότητα των μικρών επενδύσεων. Για να αποφευχθεί η μετακίνηση έργων από την νέα κατηγορία των διαγωνισμών στην κατηγορία των ΣΕΣΤ, οι οποίες θα εξαιρούνται από τις διαγνωστικές διαδικασίες, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν τα προτεινόμενα κριτήρια της υπερσυγκέντρωσης έργων και της κατάτμησης ισχύος.

Σε συνέχεια προτείνουμε την κατάργηση των διαγωνισμών της κατηγορίας 1 (του ΦΒ < 1MW) και την ενσωμάτωση των ΦΒ σταθμών > 500KW στην κατηγορία 2. Με την παρούσα πρόταση τα ως άνω προβλήματα κατατμήσεων και υπερσυγκέντρωσης έργων κάτω από 500KW δεν θα έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στους μικρούς παραγωγούς καθώς αυτοί δεν θα απορρίπτονται από το μειονέκτημα της οικονομίας κλίμακας που υπήρξε στην ανταγωνιστική διαδικασία. Η υπερσυγκέντρωση έργων άνω των 500KW δεν θα δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία (ΦΒ > 500KW) καθώς θα ανταγωνίζονται έργα με παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά και ίδιες υποχρεώσεις από την συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με την ΥΑ για την οριοθέτησή του Συντελεστής Προσαύξησης Τεχνολογίας θα αποφασίζεται και το μέγεθος της ισχύος που θα κατευθυνθεί, σε ετήσια βάση, αποκλειστικά σε αυτήν την κατηγορία έργων (ΣΕΣΤ) ανά τεχνολογία, με βάση τους ετήσιους στόχους εγκατάστασης ΑΠΕ  που έχουν ήδη οριοθετηθεί.

Με την παρούσα πρόταση, πλέον των ανωτέρω,

  • δίνεται η δυνατότητα και σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό των επενδυτών στις ΑΠΕ, να προχωρήσουν απρόσκοπτα σε επενδύσεις ΦΒ σταθμών και γενικότερα σε μικρά έργα ΑΠΕ,
  • εξαλείφεται ο κίνδυνος της απώλειας χρημάτων για τα διαχειριστικά κόστη όπως έξοδα μελετών, αδειοδοτικές διαδικασίες, δέσμευσης αγροτεμαχίων κ.τ.λ. λόγω απόρριψής τους από τους διαγωνισμούς,
  • ελαχιστοποίηση του όγκου φακέλων για έλεγχο στην ΡΑΕ και την μείωση των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς ώστε να μπορεί και ή ίδια αλλά και το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα να ανταποκριθούν στον όγκο και τις απαιτήσεις των διαγωνισμών,
  • δίνεται η δυνατότητα να εγκατασταθούν περισσότερες μονάδες ΑΠΕ άμεσα με πολύ ανταγωνιστικό κόστος, προς όφελος του καταναλωτή αλλά και του ευρύτερου ενεργειακού σχεδιασμού.

Είμαστε στην διάθεση σας για περεταίρω τεκμηρίωση των προτάσεων.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ της ΠΟΣΠΗΕΦ

Ο Αντιπρόεδρος

Σπύρος Μπογδάνης

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.