Αρχική / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΗΕΦ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΗΕΦ 

Ο παρών κανονισμός είναι εσωτερικό έγγραφο της Ομοσπονδίας και σκοπό έχει να καθορίσει τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας (ΟΕ) που δύνανται να συγκροτούνται ως διαρκείς ή ειδικού σκοπού, με στόχο την επιβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει προώθηση του σκοπού της Ομοσπονδίας όπως αυτή αναγράφεται ρητά στο καταστατικό της.

Οι  Επιτροπές  έχουν  Διαρκή  περίοδο  Λειτουργίας  ενώ  οι Ομάδες  Εργασίες  συστήνονται με  συγκεκριμένο σκοπό και  συγκεκριμένη χρονική διάρκεια .

Ο κανονισμός δομείται σε επί μέρους άρθρα, αριθμημένες παραγράφους και εδάφια, συγγράφηκε από το πρώτο ΔΣ και δύναται να τροποποιείται μόνο κατόπιν απόφασης του εκάστοτε ΔΣ της Ομοσπονδίας.

 ΑΡΘΡΟ 1Ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
 • Οι υπόλοιπες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας συστήνονται με απόφαση Δ.Σ. κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη. Στην απόφαση συγκρότησής τους καθορίζεται το ακριβές αντικείμενο ενασχόλησής τους, τα μέλη τους (3-7) και ό χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου τους, εκτός των περιπτώσεων που είναι διαρκείς.

Επίσης, με απόφαση Δ.Σ. ορίζεται «Επικεφαλής» κάθε Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.

 • Ο ως άνω Επικεφαλής έχει ως αποστολή το συντονισμό του έργου της Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.
 • Ο ως άνω Επικεφαλής ενημερώνει το Δ.Σ. για το έργο της Επιτροπής της οποίας έχει την ευθύνη λειτουργίας της.
 • Η απόφαση για κάθε επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας στο διαδίκτυο προς ενημέρωση των μελών.

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Οι επιτροπές και ΟΕ είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έχουν σαν σκοπό την κατάθεση προτάσεων επί οποιουδήποτε θέματος εμπίπτει στους στόχους και σκοπούς της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Να συνδράμουν το έργο του Δ.Σ.
 • Να μελετήσουν– αναλύσουν-επεξεργασθούν ιδιαίτερα θέματα που τους ανατί-θενται από το Δ.Σ.
 • Να αποτυπώσουν τα δεδομένα ή τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μέλη της Ομοσπονδίας.
 • Να αναλάβουν την οργάνωση εκδηλώσεων για λογαριασμό της Ομοσπονδίας.
 • Να εκπροσωπήσουν την Ομοσπονδία σε συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 4Ο  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η σύγκληση των Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας γίνεται από τους Επικεφαλής των.
 • Οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας μπορούν να συνεδριάζουν σε χώρους που οι Επικεφαλής επιλέγουν, π.χ. εγκαταστάσεις Μελών Ομοσπονδίας, γραφεία της Ένωσης ή άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς χώρους. Επίσης, μπορούν να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) και να τηρούν αρχείο της επικοινωνίας τους.
 • Σε περίπτωση που η ως άνω σύγκληση πρόκειται να γίνεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας, οι Επικεφαλής πρέπει εγκαίρως να επικοινωνούν προς τούτο με τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική Γραμματεία για να εξασφαλισθεί διαθεσιμό-τητα των γραφείων.
 • Τις συνεδριάσεις έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν και να εκφράζουν τις απόψεις τους τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Επίσης, κατά το χρόνο λειτουργίας τους, μπορεί οποιοσδήποτε παραγωγός να καταθέσει σε αυτές εγγράφως προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις σχετικές με το αντικείμενο ενασχόλησής τους.

ΑΡΘΡΟ 5Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ

Ο Επικεφαλής κάθε Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Να καθορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και να συγκαλεί σε συνεδρίαση τα Μέλη της.
 • Να συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας και να κατευθύνει τις αντίστοιχες ενέργειες.
 • Να ενημερώνει εγγράφως την Γραμματεία της Ομοσπονδίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν για τον τόπο και τον χρόνο κάθε συγκαλούμενης Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.
 • Να ορίζει αναπληρωτή του.
 • Να ορίζει γραμματέα της Επιτροπής εκ των Μελών.
 • Να αναθέτει επιμέρους έργο σε Μέλος της Επιτροπής ή της Ομάδας Εργασίας.
 • Με την ολοκλήρωση των εργασιών και με ευθύνη του Επικεφαλή συντάσσεται και κατατίθεται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Πρακτικό Πεπραγμένων στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά τα θέματα που εξετάσθηκαν και οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε το όργανο. Στο Πρακτικό αναφέρονται υποχρεωτικά όλες οι απόψεις καθώς και τυχόν απόψεις ή προτάσεις που κατατέθηκαν γραπτά στο όργανο από μη μέλη του. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του οργάνου με δε την κατάθεσή του ολοκληρώνεται το έργο του.

ΑΡΘΡΟ 6Ο    ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ο Επικεφαλής κάθε Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας, όταν κρίνει σκόπιμο, επικοινωνεί γραπτώς απευθείας ή μέσω του Φορέα του, με τα Μέλη της Επιτροπής, καθώς και με την Ομοσπονδία, χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Επικεφαλής» της συγκεκριμένης Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας.
 • Η επικοινωνία προς κάθε τρίτο γίνεται μόνο μέσω Ομοσπονδίας ή απευθείας μετά, όμως, από έγκριση της Ομοσπονδίας, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Τα Μέλη της Επιτροπής ή Ομάδας Εργασίας δύνανται να εξουσιοδοτήσουν τον Επικεφαλή να υπογράφει για λογαριασμό τους υποβαλλόμενες στην Ομοσπονδίας αναφορές, μελέτες, πρακτικά, κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 7Ο    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας εισάγονται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, ως ξεχωριστό θέμα Ημερήσιας Διάταξης, σε συνεδρίαση του οργάνου μετά την κατάθεσή τους, προκειμένου το ΔΣ να αποφασίσει επ’ αυτών.
 • Το ΔΣ αποφασίζει για τη δημόσια ανακοίνωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 8Ο    ΔΑΠΑΝΕΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ

 • Κατ’ αρχήν, δεν προβλέπονται δαπάνες κάλυψης εξόδων μετακίνησης ή/και εργασίας για τα μέλη των ως άνω Επιτροπών και Ομάδων καθόσον συστήνονται και λειτουργούν στη βάση της εθελοντικής προσφοράς.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις που θα απαιτηθεί κάλυψη δαπανών για τη λειτουργία του οργάνου, θα πρέπει με μέριμνα του Επικεφαλή να υπάρξει αίτημα προς την Ομοσπονδία και να εγκριθεί από τον Ταμία με σχετικό έγγραφο, ώστε να υπάρξει σχετική κάλυψη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.