Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΗΕΦ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΕΠ ( ΝΕΟΣ ΛΑΓΗΕ )

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΗΕΦ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΔΑΠΕΕΠ ( ΝΕΟΣ ΛΑΓΗΕ )


 

                                                                      ΕΠΙΣΤΟΛΗ                    Ημ/νια: 9/3/2018

Προς : Πρόεδρο ΡΑΕ κ. Μπουλαξή               Κοιν. : Υπ. ΠΕΝ κ. Σταθάκη

 

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του Ν. 4001/2011.

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των σημαντικών αλλαγών που διενεργούνται στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την μετάβαση στο EU TARGET MODEL, το βέλτιστο είναι να μην επιτρέψετε αναχρονιστικές διατάξεις οι οποίες για πολλά χρόνια πλήττουν τον ΕΛΑΠΕ αλλά και τους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ. Η εκ του βάθρου αλλαγή της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δίνει την δυνατότητα να αποφύγουμε τις αστοχίες του παρελθόντος. Η παρέμβαση μας στην εν λόγω διαβούλευση και οι ακόλουθες παρατηρήσεις μας καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια εμμονή στην διαιώνιση σημαντικών στρεβλώσεων όσον αφορά την λειτουργία του ΕΛΑΠΕ.

Επι του Κεφ. 3 Σύναψη Συμβάσεων και Εκκαθάριση

Αρ 11 παρ 5

 «… Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να καταβάλει ή εισπράττει από τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης τα ποσά που αναφέρονται στο Άρθρο 32 του παρόντος Κώδικα και στο Άρθρο 175 του ΚΔΕΣΜΗΕ…».

Αρ 32 παρ 2 υποπαρ. Α

 «…Τα ποσά που εισπράττει ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης από την επιβολή του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 (εφεξής «ΕΤΜΕΑΡ») στους Εκπροσώπους Φορτίου και τους Αυτοπαραγωγούς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και του ΚΔΕΣΜΗΕ….»

Αρ 34

«….Ο Διαχειριστής του Συστήματος τιμολογεί τους υπόχρε- ους Εκπροσώπους Φορτίου και αποδίδει τα έσοδα που συγκεντρώνει στο Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με τα Άρθρα 175 και 293 του ΚΔΕΣΜΗΕ….»

Θεωρούμε τις ανωτέρω διατάξεις συνέχεια των στρεβλώσεων που υφίστανται στην παρούσα λειτουργία του ΛΑΓΗΕ. Η προτεινόμενη διατήρηση του καθεστώτος τιμολόγησης του ΕΤΜΕΑΡ από τον Διαχειριστή του Συστήματος, είσπραξης αυτού από τους Προμηθευτές και κατόπιν απόδοσης του στον ΔΑΠΕΕΠ, στο παρελθόν δημιούργησε έντονες διαμαρτυρίες μας, οι οποίες κατέληξαν και σε έρευνα της ΡΑΕ. Θυμίζουμε ότι, εκτός του ότι είναι πάγιο αίτημα των φορέων ΑΠΕ, υπήρξε και δέσμευση του τέως Υπ. ΠΕΝ κ. Σκουρλέτη στην Ομοσπονδία, από τον 12/2015, να μεταφερθούν οι διαδικασίες τιμολόγησης και είσπραξης του ΕΤΜΕΑΡ απευθείας στον ΛΑΓΗΕ κατόπιν της ολοκλήρωσης της πώλησης του 24% του ΑΔΜΗΕ.

Στην βάση των ανωτέρω, προτείνουμε την άμεση κατάργηση των εν λόγω διατάξεων, στον υπο διαβούλευση Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ, και την αντικατάστασή τους με διατάξεις οι οποίες θα μεταφέρουν τις αρμοδιότητες για την απευθείας τιμολόγηση των Προμηθευτών και είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ στον ΔΑΠΕΕΠ.   

 Επι του Κεφ 5 Εγγυήσεις Προέλευσης

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, δεν υφίσταται η υποχρεωτική εγγραφή Σταθμού Παραγωγής στο Μητρώο Εγκαταστάσεων για την έκδοση ΕΠ με βάση Υ.Α.  αριθμ.Δ6/Φ1/οικ.8786  (ΦΕΚ  Β’  646/ 14.05.2010), η οποία θέτει τους κανόνες τήρησης του εν λόγω Μητρώου. Συνεπώς, η οικειοθελής εγγραφή στο παρόν, εως ότου θεσπιστεί η Ειδική Αγορά ΕΠ του αρ.23 ν.4414/2016,  είναι με γνώμονα το όφελος που θα προκύψει στον Παραγωγό από την διμερή συμφωνία μεταβίβασης & ανάκλησης ΕΠ με τον αντισυμβαλλόμενο του.

Κατόπιν της θέσπισης της  Ειδικής Αγοράς ΕΠ και της εισροής των εν λόγω εσόδων στον ΕΛΑΠΕ, οι Παραγωγοί όχι μόνο δεν θα λαμβάνουν την ανταμοιβή για τις ΕΠ του Σταθμού τους αλλά θα τους επιβάλλονται επιπλέον τα Τέλη όπως αυτά προβλέπονται στο αρ. 31 του υπο διαβούλευση Κώδικα. Πλέον των ανωτέρω, ο Παραγωγός επιβαρύνεται και με κόστος για την διαδικασία εγγραφής (απαιτούμενα έγγραφα) στο Μητρώο Εγκαταστάσεων για την έκδοση ΕΠ, με συνέπεια να καθίσταται ζημιογόνα και σαφώς μη επιλέξιμη η εγγραφή οποιουδήποτε Παραγωγού στο εν λόγω Μητρώο ΕΠ.

Περεταίρω στο αρ. 22 υπάρχει η σαφής αναφορά περί της ύπαρξης διασυνοριακού εμπορίου ΕΠ, με τις προτεινόμενες προϋποθέσεις, ενώ στο αρ. 24 παρ 2 υποπαρ 2 ii υπάρχει και η διακριτή ένταξη αυτών στον υπολογισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μίγματος.

Υπό το πρίσμα των προαναφερομένων, επιβεβαιώνεται η θέση που έχουμε δημοσιεύσει ως Ομοσπονδία σε Δελτίο Τύπου μας από 30/11/2017 (https://www.pospief.gr/deltio-typoy-pospief-30-11-2017/), ότι

  • δεν μπορεί να υπάρξει εφαρμογή της Ειδικής Αγοράς ΕΠ με φραγμούς στο διασυνοριακό εμπόριο,

 

  • οι Εγγυήσεις Προέλευσης δεν δύναται να αντικαταστήσουν τα έσοδα που θα απωλέσει ο ΕΛΑΠΕ από την καταρχήν μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών το 2018 και την κατάργηση αυτής από 1/1/2019, όπως αυτό αναφέρεται ως παράδειγμα στο Supplemental Memorandum of Understanding για την 3η αξιολόγηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2017).

Επι του Κεφ. 8 Λογιστικοί Λογαριασμοί του ΔΑΠΕΕΠ.

 

Αρ 33

 

Το παρόν άρθρο επιφυλάσσει για ακόμα μια φορά μια νέα επιβάρυνση επι του τζίρου στους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, με σκοπό την ανάκτηση του ΔΑΠΕΕΠ των Λειτουργικών, Επενδυτικών δαπανών του και ενός εύλογου κέρδους. Είναι απαράδεκτο τα εν λόγω έξοδα ενός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (100% μέτοχος το Δημόσιο) να επιβαρύνουν αποκλειστικά τους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, χωρίς αυτοί να έχουν την δυνατότητα μετακύλησής τους. Σε ρεαλιστικές συνθήκες το οποιοδήποτε λειτουργικό-διαχειριστικό κόστος παραγωγής και πώλησης ενός προϊόντος (στην περίπτωση μας ηλεκτρική ενέργεια), ενσωματώνεται στην τιμή πώλησης του προϊόντος. Καθώς το υφιστάμενο καθεστώς των μονάδων ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ δεν επιτρέπει την προαναφερόμενη δυνατότητα, θα πρέπει σε επίπεδο ΔΑΠΕΕΠ οι εν λόγο χρεώσεις να μετακυλίονται στους αγοραστές του προϊόντος δηλ. στους Προμηθευτές.

 

Σε κάθε περίπτωση, είναι γνωστό της πάσης ότι το προϊόν που συναλλάσονται οι Παραγωγοί ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ με τον ΛΑΓΗΕ (ΔΑΠΕΕΠ) είναι η παραγόμενη ενέργεια σε KWH και το αντίτιμο αυτής της συναλλαγής είναι σε ευρώ. Συνεπώς, η μεθοδολογία επιμερισμού των εν λόγω εισροών του ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την παραγόμενη ενέργεια και όχι των τζίρο των επιχειρήσεων, όπως εξάλλου λειτουργεί όλη η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνέχεια και οι επιβολές τελών στον υπο διαβούλευση Κώδικα (βλ. αρ 31) υπολογίζονται με βάση το συναλλασσόμενο προϊόν και όχι με την αξία του, συνεπώς διακρίνουμε μια διαφορετική προσέγγιση στον υπολογισμό των βαρών με δεδομένη στόχευση την ασύμμετρη επιβάρυνση της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών.

 

Στην προτεινόμενη μεθοδολογία του αρ.33 παρ Γ το στοιχείο MCR αφορά την αμοιβή που λαμβάνουν οι Παραγωγοί ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ για την εγχεόμενη  ενέργεια τους στο σύστημα. Όπου προκύπτει το παράλογο αποτέλεσμα 2 μονάδες, ανεξαρτήτου τεχνολογίας, που έχουν την ίδια εγχεόμενη ενέργεια, άρα και ο ΔΑΠΕΕΠ αποδίδει τις ίδιες υπηρεσίες, λόγω της διαφορετικής τους τιμής (feed in tariff) να επιβαρύνονται με διαφορετικό ποσό για τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες.

 

Για να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις, θα παραθέσουμε ένα καθημερινό παράδειγμα για να καταδείξουμε τον παραλογισμό της χρέωσης υπηρεσιών με βάση τον τζίρο. Με βάση τον προτεινόμενο τρόπο χρέωσης θα έπρεπε και τα ΕΛΤΑ για την αποστολή λογαριασμών π.χ της ΔΕΗ να χρεώνουν την υπηρεσία αποστολής τους με βάση το ποσό που αναγράφει ο λογαριασμός που θα αποστείλουν στον παραλήπτη!

 

Το αρ. 31 παρ 4 αναφέρει:

 

«….Τα έσοδα του Λογαριασμού Λ-Β από την επιβολή των Ανταποδοτικών Τελών Διαχείρι- σης Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης στους υπόχρεους της παραγράφου 1, προϋπολογίζονται κάθε χρόνο και απομειώνουν το ποσό των Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών προς ανάκτηση από το σύνολο των κατόχων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα πλαίσια της τήρησης του Λογαριασμού Λ-Δ…»

 

Ενώ το Αρ. 33 παρ Β αναφέρει:

 

«….Το ποσό MOCy που απομένει μετά την αφαίρεση των προϋπολογιζόμενων εσόδων 

του Λογαριασμού Λ-Α από το σύνολο των προϋπολογιζόμενων Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών για το έτος y ….»

 

Παρακαλούμε όπως διορθωθεί η παράληψη στο Αρ. 33 παρ Β στο οποίο δεν αναφέρεται ότι το ποσό MOCy απομειώνεται και από τα προϋπολογιστικά έσοδα του λογαριασμού Λ-Β.   

 

Στην βάση των ανωτέρω, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο Τέλος δεν πρέπει επ΄ ουδενί να επιβληθεί στους Παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ.

 

Εφόσον όμως αποφασίσετε την επιβολή του βάση του αρ. Γ, τότε είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του MCR, καθώς προκύπτει διαφοροποιημένη χρέωση για την απόδοση από τον ΔΑΠΕΕΠ των ίδιων ακριβώς υπηρεσιών. Προτείνουμε την αντικατάσταση του MCR με το μέγεθος της Ποσότητας της Ενέργειας που πίστωσε ο ΔΑΠΕΕΠ, με την μηνιαία εκκαθάριση, τους σταθμούς ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ της παρ Γ του αρ. 31. Με την εν λόγω τροποποίηση θα υφίσταται, τουλάχιστον, ίση μεταχείριση και πραγματικά αναλογική χρέωση σε σχέση με τις υπηρεσίες που αποδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ μεταξύ των Παραγωγών ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ.

 

 

Επι των Αρ. 35-36

 

Θα πρέπει οι αρμοδιότητες τιμολόγησης και είσπραξης του ΜΜΚΘΣΣ από τους Εκπροσώπους Φορτίου και του Ειδικού Τέλους Λιγνιτικής Παραγωγής από τους κατόχους λιγνιτικών μονάδων, να μεταφερθούν στον ΔΑΠΕΕΠ. Είναι δεδομένο ότι με τον παρόν Κώδικα, κατόπιν και της εισφοράς του τομέα του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ν.4152/2017, ο ΔΑΠΕΕΠ οφείλει ως Διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ να έχει και τις ανάλογες αρμοδιότητες απευθείας τιμολόγησης – είσπραξης των εν λόγω εσόδων, χωρίς την παρεμβολή του Διαχειριστή Συστήματος.

 

 

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών

Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.